วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สวัสดีครับลูกศิษย์และชาว Blog

 

ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ผมได้รับเกียรติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาให้ไปจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ต้องชื่นชมลูกศิษย์ของผม ผอ.วสุมดี อิ่มแก้ว ที่มีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อว่า "คน" คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร และได้พยายามจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

 

ผมเชื่อมั่นเสมอว่าความสำเร็จในเรื่อง "คน" นั้นจะต้องเน้นความต่อเนื่อง ผมเองก็ทำงานให้แก่หน่วยงานของอาชีวะฯ ต่อเนื่องมาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 15 แล้วในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ของอาชีวะฯ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาข้าราชการระดับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ กลุ่มข้าราชการในส่วนกลาง และการเจาะลึกสู่การทำงานในระดับวิทยาลัย เริ่มจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพสตึก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาแห่งนี้ และยังมีที่อื่น ๆ อีกที่จะต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

การมาเยี่ยมและร่วมเรียนรู้ไปกับบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาในครั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้รเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะคงมีอะไรใหม่ ๆ ที่ผมและลูกศิษย์ของผมคงจะได้เรียนรู้ร่วมกัน และขอใช้ Blog นี้เป็นคลังความรู้ของพวกเราครับ

                                                      จีระ หงส์ลดารมภ์

 

 

ภาพบรรยากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (74)

WS1: วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?

 • สิ่งที่คนในองค์กรยึดเหนี่ยวร่วมกันมาเป็นเวลานานมีทั้งดีและไม่ดี
 • สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน

*หมายเหตุ         มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจคำว่า “วัฒนธรรมองค์กร”

 

ยกตัวอย่าง

วัฒนธรรมที่ดีงานของเสาวภา คือ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง การเคารพในระบบอาวุโส

วัฒนธรรมที่นควรจะเปลี่ยนแปลงของเสาวภา คือ การทำงานน่าจะให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 

วัฒนธรรมการเรียนรู้ คืออะไร?

 • สิ่งที่ได้พบเห็น สังเกต นำมาประยุกต์คิดกับความคิดของเราและนำมาใช้
 • วิธีการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และขยายไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในองค์กร

การสร้าง วิสัยทัศน์

จากแบบเดิม “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตกำลังคนระดับกลาง ด้านคหกรรม  ศิลปกรรม และอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว พัฒนาชุมชนและสังคมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

 

มีอะไรบ้างที่จะเก็บไว้ อะไรที่จะตัดออก และอะไรที่จะต้องเพิ่มขึ้น

ในมุมมองของดร.จีระ น่าจะ..

 • มองเรื่อง Network มากขึ้น
 • มองการทำงานในระดับ Inter มากขึ้น
 • มองไปถึงเรื่องทุนทางวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา
 • เราอาจจะบอกว่าเราจะเป็นวิทยาลัยอาชีวะฯ ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ
 • หรืออาจจะบอกว่าเราจะเป็นวิทยาลัยอาชีวะฯ ชั้นนำในอาเซียนหรือ GMS

 

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ จากประการณ์ของ ดร.จีระ

1. วิสัยทัศน์ คืออะไร ?                                                                                                                                     

 • ทิศทางที่จะไป ไปแล้วจะทำให้เราอยู่รอด ทำให้เก่งกว่าคนอื่น และทำให้เราดูแลลูกค้า ของเราได้
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร อยากให้เป็นอย่างไร

2. VISION ที่ดีต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นด้วย และมีส่วนร่วมกำหนดด้วย (SHARED VISION)

    เพราะ VISION ไม่ใช่ของคนๆหนึ่ง

3.หนังสือ BUILT TO LAST วิเคราะห์ว่าธุรกิจที่อยู่ได้นานเกิน 100ปี ผู้นำและคนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์

4. VISION WITHOUT ACTION ก็คงไม่ได้ประโยชน์นัก

5. VISION WITHOUT ACTION ก็ถูกมองว่าเป็นความฝัน

6. MISSION  คืออะไร?

                คือ พันธกิจหรือภารกิจที่เราจะทำเพื่อตอบสนองเป้าหมายของ VISION เหล่านั้น

 1. การกำหนด VISION MISSION ไม่พอต้องมี CORE VALUE ขององค์กรหรือแก่นนิยม คือคุณค่าที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราไปสู่ความเป็นเลิศ เช่น องค์กรของผมจะเน้น
 • แม่นยำ (Accuracy)
 • สร้างสรรค์ (Creativity)
 • มูลค่าเพิ่ม (Value added)
 • และความสุขในการทำงาน (Happiness)

ตัวอย่าง Core Value ของ U.S. ARMY คือ

 • Courage
 • Honor
 • Integrity

       8. JOHN F. KENNEDY ส่งคนไปโลกพระจันทร์

       9. VISION  ได้มาอย่างไร?

                - สนใจความรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                - อ่านหนังสือมากและหลายๆชนิด

                - รู้จักเรียนรู้งานที่ทำอยู่

                - เป็นผู้ที่ช่างสังเกต และนำไปปฎิบัติ

               - มีพันธมิตรทางปัญญามากหลายๆด้าน  เช่น เราเป็นนักวิชาการก็รู้จักธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ

                  อย่าทำตัวแคบๆ

                - เลือกดูรายการโทรทัศน์ที่ให้ประโยชน์ เช่น CABLE TV

                - ใช้ INTERNET อย่างสม่ำเสมอ

                - มีวัฒนธรรมการเรียนรู้

                - เรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ในความคิดของเราคืออะไร?

เป็น Concept และทิศทาง การกำหนดเป้าหมายเพื่อไปสู่การพัฒนาขององค์กร

Methodology ในการที่จะได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ของเราคืออะไร

 • Brainstorming & Make Conclusion
 • เรามองปัญหาว่าคือปัญหาอะไร และสิ่งที่เราขาดอยู่
 • ดูของเดิมกับสิ่งที่เราทำได้จริง สถานศึกษา นักเรียน และการให้แก่ชุมชน
 • มองความจริงวันนี้และฉายภาพไปในอนาคต

กิจกรรมที่ 1

ทบทวนวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเสาวภา และปรับใหม่เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ

 • วันนี้เสาวภาสำรวจดูว่าร้อยปีที่ผ่านมาเราเก่งอะไรบ้าง อย่าทำในสิ่งที่เราไม่เก่ง
 • เสาวภาต้องดึงเอานักธุรกิจเก่ง ๆ มาพูดเรื่องจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ
 • เขียนเป็น Statement ไม่เกิน 3 – 4 บรรทัด
 • ต้องมี timeframe คือ 5 ปี 10 ปี 15 ปี

Comment     จากกลุ่ม 2: ครอบคลุมแต่ขอเพิ่มเครือข่ายที่จะผลักดันสู่สังคม

Comment     จากกลุ่ม 5: ยาวไป แต่มีสาระที่คล้าย ๆ กัน แต่ในความเห็นส่วนตัวน่าจะเน้นคำว่า “อนุรักษ์” เพราะมีอายุมากว่าร้อยปีแล้ว

Comment     จากกลุ่ม 8: คล้าย ๆ กันกับกลุ่มอื่นแต่ถ้าทำได้จริงจะดีมาก

Comment     จากกลุ่ม 4: สั้น กะทัดรัด ชัดเจน

Comment     จากกลุ่ม 3: ค่อนข้างยาวไปน่าจะกระชับขึ้น และเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความกว่านี้

Comment     จากกลุ่ม 7: ยังขาดคำว่าระบบเครือข่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสังคม

ผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออร่วมกิจกรรมในฐานะ "Guess"

Comment     จากกลุ่ม 6: อาจจะกระชับความที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน และน่าจะเน้นให้ดีเยี่ยมในระดับประเทศก่อน

Comment     จากกลุ่ม 9: ถ้าวิสัยทัศน์ที่เรามีสามารถทำได้เป็นสิ่งที่น่าจะถูกต้อง

WS: แก่นนิยมหรือ Core Value ที่สำคัญ 4 เรื่อง

 • ต้องเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น รักองค์กร
 • คืออะไรที่หล่อหลอมให้ความสำเร็จเกิดขึ้น

กลุ่มที่ 9

 • เน้นคุณธรรม จริยธรรม
 • การทำงานเป็นทีม
 • ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มที่ 8

 1. มีใจอนุรักษ์
 2. มี 3 D
 3. หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

กลุ่ม 7

 1. คุณธรรม
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. ความภาคภูมิใจ

กลุ่ม 6

 1. ใฝ่รู้
 2. มีเหตุมีผล
 3. มีความคิดสร้างสรรค์
 4. มีคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่ม 5

 1. มีความรัก ผูกพันต่อองค์กร
 2. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
 3. มีความสุขในการทำงาน
 4. ทุ่มเท เสียสละเพื่อองค์กร

กลุ่ม 4

 1. Open Mind
 2. Open Eye
 3. Service Mind
 4. Decency มีคุณธรรม

กลุ่ม 3

1)      มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (Area of Excellence)

2)      มีเครือข่ายพันธมิตร (Partnership)

3)      ทันสมัย (Modernize)

กลุ่ม 2

1)      ทำงานด้วยใจ

2)      ทุ่มเท เสียสละ

3)      ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

4)      รักในองค์กร

กลุ่ม 1

 1. มีความรัก ความภาคภูมิใจในองค์กร
 2. ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
 3. มีความกล้า (กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร)

วิเคราะห์จากการอ่านบทความกรณีศึกษานวัตกรรมทางการศึกษา

1)      ขอให้แต่ละกลุ่มเสนอโครงการที่เป็นนวัตกรรมของวิทยาลัยของเรา

กลุ่มที่ 3

 • ได้เข้าใจคำว่า “นวัตกรรม” มากขึ้น เมื่อก่อนเข้าใจว่านวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์
 • นวัตกรรมที่เคยทำ คือ ใช้วิธีการเรียนใหม่ ๆ กับนักศึกษา เช่น การเรียนการโรงแรมแบบโอเรียลเต็ล ที่อาจารย์ผู้สอนทำหน้าเป็นเพียงโค้ช แต่ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกันเองแบบพี่สอนน้อง
 • ดร.จีระสรุปว่า..ลองเขียนหรือรวบรวมสิ่งที่เป็น Process 3 Process ให้ได้ก่อนคือ
 1. มีอะไรใหม่ ๆ +ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
 2. เอาไปทำ
 3. ทำให้สำเร็จ

กลุ่มที่ 1

 • เคยอยากทำ Entrepreneur Club คือจัดค่ายการเรียนรู้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์มาสอน มีการไปดูงาน
 • ดร.จีระว่า..ถ้าจะพูดถึงเรื่อง Entrepreneurship สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ สำหรับเสาวภาน่าจะมีศูนย์บ่มเพาะ Entrepreneur

กลุ่มที่ 2

 • นวัตกรรมที่เคยทำ คือ การสอนโดยใช้การปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด เกมส์ เพลง ฯลฯ
 • เสนอโครงการมัคคุเทศก์น้อย เพราะแหล่งที่ตั้งของวิทยาลัยเป็นแดนประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
 • ดร.จีระว่า..เป็นโครงการที่น่าสนใจ เราน่าจะเอาไปทำให้สำเร็จโดยใช้ Core Value ของเราที่เราช่วยกันคิดขึ้นมาทำมันให้สำเร็จให้ได้

กลุ่ม 4

 • เสนอโครงการสอนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กการโรงแรม
 • ดร.จีระว่า..วันนี้เรามีอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเก่งรึยัง
 • ณ วันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ต้องขอให้อาจารย์จีระเป็นลูกศิษย์สำหรับโครงการนี้ด้วย

กลุ่ม 5

 • เมื่อคิดว่าเสาวภามีความเป็นเลิศทางด้านไหน ทั้งคหกรรม ศิลปกรรม  แล้วมาทำการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องเสนอโครงการ
 • ดร.จีระว่า.. ทั้ง 5 กลุ่มยังมองนวัตกรรมเป็นจุดเล็ก ๆ ต่างจากอาจารย์ปรารถนา ซึ่งไม่ผิด แต่การจะมี Impact ต่อโรงเรียนของเราในระยะยาวยังมีไม่มาก ผมอยากให้ทุกคนลองคิดอะไรที่มันมี Impact ที่เป็นที่ยอมรับในระยะยาว

 

2) คุณคิดว่าคนอย่างอาจารย์ปรารถนามีหรือไม่ในวิทยาลัยของเรา? อธิบาย

 • มีมาก แต่อาจจะยังไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องความสำเร็จจึงยังไม่เกิด จากบทความที่ประทำใจคือเรื่อง Think Global Act Local
 • ครูปรารถนามี 2 Skills ที่สำคัญในการเอาชนะอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ คือ
  • Intellectual Skill
  • Management Skill
  • วันนี้ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมองค์กรของเรายังไม่สนับสนุนให้เราทำงานนอกกรอบ
  • จากเมื่อวานนี้คำถามคือทำไมเราถึงเอาชนะอุปสรรคยังไม่ได้ ซึ่งการบริหารจัดการในองค์กรในวันนี้เราอย่าตำหนิคนอื่นก่อน มองตัวเราเองก่อน

วิเคราะห์จากการอ่านบทความเรื่องทุนแห่งความสุข

กลุ่ม 6

 •  
  • ใครก็ตามที่ชอบงานที่ตัวเองทำอยู่งานก็จะประสบความสำเร็จด้วย
  • ให้คะแนนความสุขวันนี้ เท่ากับ 7

กลุ่ม 7

 • เราต้องมีความสุขกับงานที่ทำงานถึงจะออกมาดี และก็มีความสุขที่ได้เป็นครู และมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนครูที่มีคุณภาพและมีมิตรภาพ และได้อยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจึงมีความรักความภาคภูมิใจในการทำงาน
 • ให้คะแนนความสุขวันนี้ เท่ากับ 6.5 – 7
 • ถ้าเรามีความสุขเพิ่มขึ้นเป็น 8 – 9 ผลประกอบการของเราคงจะดีขึ้น

กลุ่ม 8

 • ปัจจัยที่จะทำให้ความสุขเพิ่มขึ้น คือ ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า แยกแยะอคติส่วนตัวจากการทำงาน ยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง คือ เข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็เข้าใจคนอื่น

วอศ.เอี่ยมลออ

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านบทความ คือ รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะว่าได้ทำงานที่มีคุณค่า คือ การเป็นครู และการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องที่สำคัญแต่อาชีพครูอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก แต่หากเราได้ทำงานเป็นทีมวันนี้ความสุขและความสำเร็จจะมีมากขึ้น

Q: ถ้ารวมบทความ 2 บทความร่วมกันมันเกี่ยวกับการเรียน 2 วันของเราอย่างไรบ้าง

      (Vision Mission Core Value Strategy) มันอยู่ส่วนไหนของการจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

หลังจากดูเทป จีระ พารณ มีประเด็นอะไรบ้างที่จะนำมาขับเคลื่อน เอาชนะอุปสรรค

 • การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ
 • ให้ความสำคัญกับคนในองค์กร ให้เขามีความสุข
 • สร้างความเชื่อมั่นในองค์กร
 • “คน” ทั้งในและนอกองค์กรเราจะต้องให้ความสำคัญ
 • ผู้บริหารต้องเข้าถึงบุคลากรแบบไม่เป็นทางการด้วย เช่น กินข้าวด้วยกัน พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน

จากการ Workshop สามารถนำมาสรุปเพื่อเสนอ “วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา” ได้ดังนี้

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นเครือข่ายความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประผู้ประกอบการในระดับประเทศและภูมิภาค”

จากการ Workshop สามารถนำมาสรุป Core Value ของเสาวภา ได้ 4 เรื่อง

 • Open Mind = เปิดใจกว้าง
 • Creativity = มีความคิดสร้างสรรค์
 • Moral & Integrity = ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม
 • Teamwork = ทำงานเป็นทีม
ชื่อ ปวรวรรณ กระจาย
IP: xxx.49.81.169
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

- www.goloknow.org/blog/”ลานปัญญา” มุมพักนักบริหาร (Blog) ปวรวรรณ กระจาย Fd502

- แนวคิดที่ได้รับ

จากที่ได้รับฟังอาจารย์ในวันนี้ แรกๆรู้สึกเกร็งไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและรู้สึกต่อต้านเล็กๆ ต่อเมื่อเวลาผ่านครึ่งชั่วโมง เริ่มพึ่งในเทคนิคที่ให้อาจารย์ความรู้แก่พวกเขา ปกติแล้วเสาวภา อบรมบ่อยมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ครูไม่ให้ความร่วมมือแต่คราวนี้ครูร่วม80% ให้ความร่วมมือและเปิดใจยอมรับมากกว่าคราวไหนๆ

สำหรับตัวดิฉัน ได้แนวคิดว่าต้องกลับมาสำรวจตัวเอง และยอมรับการกระทำของตัวเองที่ผ่าน เผื่อการปรับปรุง

น.ส.กฤติยา คำสมาน
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

จากการเรียนในวันนี้ 25 ก.พ.53 นั้น

-ดิฉันพบว่าคนเรายังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมาย ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

-ต้องมีการสำรวจตัวเองเสมอ และเมื่อพบข้อบกพร่องต้องยอมรับ เปิดใจให้กว้าง

-แก้ไขปรับปรุง พัฒนาตัวเองในทุกๆวัน ทุกเดือน ทุกปี โลกหมุนไปข้างหน้า เราควรเปิดใจ หมุนตามโลกด้วย

-คิดจะปรับปรุงตัวเอง สิ่งแรกเลยคือ การสอนนักเรียนให้นร.มีความสุข เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความทรงจำที่ดีกับการเรียนที่สุด เช่น การศึกษาเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน 9ล9

-ขอบคุณอาจารย์ จีระ มากคะ (อาจารย์ ศ.ดร.จีระ)

นาย วิชา มากเมือง
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

ตำแน่ง ครู

แผนกวิชา การพิมพ์สกรีน

สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าได้รับประโยชน์ที่จะสามารถนำไปพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้นั้น ได้แก่เรื่อง การสร้างนวัตกรรม จากการบรรยายของวิทยากรทำให้ข้าพเจ้าเกิดความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้เป็นสิ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้

กฤติญา วังหอม
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้

ได้รับความรู้ทั้งจากท่านวิยากร และเพื่อนครู

ศรีวรรณ ปวโภนารักษ์
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้

1. มีการระดมสมองในการทำงานมากขึ้น

2. ได้รับความรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แท่นนิยม มากขึ้น

3. สิ่งที่ดีของ อ. จีระ

อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องประสบการณ์ที่มี ส่วนเพิ่มกับเรื่องที่นำเสนอมากขึ้นกว่านี้ เพราะอาจารย์รู้เรื่องต่างๆกว้างขวาง จะได้นำความรู้ไปเล่าให้ลูกศิษย์

สิ่งที่ไม่ดี – วิชาการ มีวิชาการค่อนข้างมาก

สุภาภรณ์ มุขตารี
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ และมีความพยายามในการรับรู้ ได้มีความสัมพันธ์ในกลุ่มมากขึ้น

นายวรจิต สุนทรพจน์
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

081-8355129

สิ่งที่ได้จากการอบรม “การสร้างวิสัยทัศน์ และการหาค่านิยมองค์กร” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 คือ

1. รู้จักศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ตัวเป็นๆและการทำงานของท่าน

2. รู้จักการตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ core value สอดคล้องกัน

3. การทำงานเป็นทีม

4. แนวคิดในการพัฒนาตน

ศิริวรรณ เมฆวัฒนา
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

1. เข้าใจความหมายและคำจำกัดความของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม มากขึ้น

2. ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม

3. มีความสุขกับเพื่อนงานในการอบรมครั้งนี้

นาง อุบลรัตน์ แตงโต
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

085-4296368

1. ได้เข้าใจความหมายของคำว่า วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยมองค์กร มากขึ้น และสามารถแยกแยะ Vision กับ Mission ออกจากกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

2. ได้รู้จักความเป็น “แก่นนิยม” ได้ถูกต้อง

3. ได้หลักในการคิดวิเคราะห์ถึง กระบวนการสร้าง วิสัยทัศน์ ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของตนเอง ไปจนถึงวิทยาลัย9

4. ได้รับความรู้ และมีความสุขในการเรียนการสอน

นาง มภาวี จรูญรัตน์
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

โทร. 0817036106, 029111214,025560141

สิ่งที่ได้รับและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

1. เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเห็น ได้รับความรู้ การแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แก่นนิยมในองค์กร ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ในการที่เราจะนำไปปรับปรุง/ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. มีแนวทางในการนำผลการปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่ม ไปเป็นแนวทางในการกำหนด/ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแก่นนิยมของสถานศึกษา

นาย เกรียงไกร เพ็งขำ
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

081-4120540

ได้รู้ความรู้เรื่องการที่จะเปิดใจให้กันในการรับรู้ของเพื่อนๆร่วมงานที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น

นาง นาฏยา วงศ์พุฒ
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

ได้รับประโยชน์ เรื่อง - การปรับเปลี่ยนความคิดในการมองเรื่องต่างๆ โดยมองด้วยเหตุและผล และยอมรับความคิดที่แตกต่าง

- แนวทางการมอง และ แนวความคิดในการเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แก่นนิยม อย่างชัดเจน

จันทนา อยู่คงคร้าม
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ธิติชาติ เจือจันทร์
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

ได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ต้องบูรณาการหลายๆรูปแบบและวิธีการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความสุข

กฤติญา วังหอม
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้

ได้รับความรู้ทั้งจากท่านวิยากร และเพื่อนครู

ศรีวรรณ ปวโภนารักษ์
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้

1. มีการระดมสมองในการทำงานมากขึ้น

2. ได้รับความรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แท่นนิยม มากขึ้น

3. สิ่งที่ดีของ อ. จีระ

อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องประสบการณ์ที่มี ส่วนเพิ่มกับเรื่องที่นำเสนอมากขึ้นกว่านี้ เพราะอาจารย์รู้เรื่องต่างๆกว้างขวาง จะได้นำความรู้ไปเล่าให้ลูกศิษย์

สิ่งที่ไม่ดี – วิชาการ มีวิชาการค่อนข้างมาก

นาง วรรณา ตันเทียว
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวันนี้

1. ทำให้มองเห็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงาน

2. ได้แนวคิดที่ดีในการพัฒนาตนเอง

3. รู้วิธีการตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ core value ที่สอดคล้องกัน

4. ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันแลกัน

5. รู้จักดร. จีระหงส์ลดารมภ์ และ website ทำให้มีแหล่งแสวงหาความรู้มากขึ้น และมีโอกาสขอคำแนะนำ

ชื่อ น.ส. ศิรินันท์ ห่อสมบัติ
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

089 6222289

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

1. วิธีคิดหา Vision Mission และ Core value ขององค์กร

2. วิธีการอบรมโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งอยากใช้วิธีนี้กับผู้เรียนในปัจจุบัน

สุนีย์ วรชนะนันท์
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

081-7938451

มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายของ Vision Mission และ Core value มากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

ชื่อ นาง ฐาปนี ถาวรพานิ
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้รับความรู้ ด้านวิธีการบรรยาย การนำเสนอได้ดี เกิดแรงจูงใจในการนำไปพัฒนาองค์กร และกิจกรรมในการเรียนการสอน

อารมณ์ พวงเสรี
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

- ได้เรียนรู้ถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แก่นนิยม ที่หลากหลายในองค์กร และในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรได้นำหลักการมาปรับใช้ในการทำงาน

- การมีข้อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ แก่นนิยม ไปในทางเดียวกันเพื่อสร้างชื่อเสียงและ คุณภาพขององค์กรให้เจริญก้าวหน้า

ลัลนา เสาวภา
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

ความรู้ที่ได้รับ

การเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แก่นนิยม

กฤตยา อังคุรีกุล
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

02-9103841

คำถาม อะไรที่เป็นประโยชน์ และได้รับในชั้นนี้

1. มีความเข้าใจการกำหนด วิสัยทัศน์-พันธกิจ มากกว่าเดิม

2. มีความคิดในการสื่อสารความเข้าใจแต่ละบุคคลเพิ่มมากขึ้น

3. ท่านวิทยากรเป็นกระจกสะท้อนความคิด ความอ่าน ให้เรียนรู้แต่บุคคลเพิ่มมากขึ้น

4. ท่านสามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง ความรู้สึกที่ดีๆ ในองค์กรให้มีความรัก รู้สึกดีๆ ค่านิยมที่ดี-ไม่ดี ให้เป็นแนวทางที่ดีต่อกันได้ พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับต่อองค์กรร่วมกัน

ศุภโชค รมย์สุวรรณ
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

087-0825868

- ขอบคุณที่ดร.พูดเรื่องวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารที่นี่ไม่มี ให้ผู้บริหารได้รับรู้บ้างว่า เขาขาดวุฒิภาวะอยู่ แต่เสียดายที่นี่ได้ผู้ที่ขาด Vision มาทำงาน

-การเรียนรู้ที่ได้รับของดร.ก็คือกระบวนการเรียนรู้ในการเรียนดีไซน์

ศุภวรรณ มิลวรางกูร
IP: xxx.49.134.35
เขียนเมื่อ 

-การทำงานเป็นทีม

-การคิดนอกกรอบ

-รู้รักสามารถ

น.ส.กุลวดี ศรีธรรมรัชต์
IP: xxx.49.134.35
เขียนเมื่อ 

-ได้วิธีการคิดดพื่อกำหนดวิสัยวิท้ศน์

-ได้มีการวิเคราะห์ และแนะนำเสนอ "วิสัยทัศน์" ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

-ได้มีการค้นหา Core Value ( แก่นนิยม ) ของวิทยาลัยเรา

ภาณุพงศ์ ชงเชื้อ
IP: xxx.49.134.35
เขียนเมื่อ 

ความเป็นมาของ

ปัญหา

-ผมเชื่อว่าองค์กรแห่งนี้กำลังมีปัญหาด้านบุคลากรทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไม่ก้าวหน้า ด้วยสาเหตุหลายๆ( เฉพาะในแง่บุคลากร )

-ด้านความสามารถ.ตำแหน่งทางสังคม.น้ำใจและความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

ครูผู้สอน ความรู้ควา่มสามารถ

-ความรู้ในการสอนคงที่ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ เช่น ครู เคยสอนอย่างนี้ เมื่อ เรียนจบมาใหม่ๆผ่านมาแล้ว 10-20 ปีก็ถ่ายทอดให้นร.เหมือนเดิม

-ความสามารถด้านการพูด สามารถแก้ไขได้ในทุกสถานการณ์ เช่นฉันทำแล้วเธอไม่ทำ,ไม่ใช่เรื่องของฉัน ,ฉันไม่เคยผิด เป็นต้น

ผู้บริหาร ความสามารถ

-ความรู้ -มีทั้งที่พัฒนาตนเองเสมอ

-คงที่ไม่รับรู้

-ไม่รับสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์

-ความสามารถด้านการพูด

ฉันเจ้านายเธอลูกน้อง , เธอลูกน้อง ฯลฯ

อ. บุญธรรม รัตนวงกต
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

- เห็นการทำงานของเพื่อนร่วมงาน

- มุมมองของการทำงานต่างๆ

วรากรณ์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับ ( 25/2/2553 )

รู้จักการคิดกำหนด - วิสัยท้ศน์

- พันธกิจ

- ค่านิยม

พัชรี รัตนกุลชัยนันท์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

๐๘๑ - ๙๐๙๕๕๙๒ วอศ.เสาวภา

- มีความรู้ในการเขียนวิสัยทัศน์ , พันธกิจ , ค่านิยมองค์กร

ฟารุต สมัครไทย
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

- ได้เรียนรู้ถึงความคิดที่แตกต่าง และเป็นกระจกเงาสะท้อน

ให้เพื่อนหลายคน ได้เห็นตัวเองชัดขึ้น

Paungchan Chullasom
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ควรกระทำ หลังจากพังการบรรยาย

ลดอัตลักษณ์ของตนเอง

ปรับให้สอดคล้องกับอัดลักษณ์ขององค์กร

สุมาลี เกตุรามฤทธิ์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้รับความรู้และแนวทางในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแก่นนิยม ขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากซึ่งไม่ได้รับความรู้เช่นนี้มาก่อน

สุพนรัตน์ พงศ์พงัน
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

1. ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นในการสร้างวิสัยทัศน์ และการหาค่านิยมองค์กร

2. มีแนวคิดใหม่ในการพัฒนาการทำงานเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าขององค์กร

3. การใช้ภาษาให้มีความหมายให้ครอบคลุมชัดเจน

4. มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงาน

5. การเรียนรู้ที่ถูกต้องจากวิทยากร

นพดล บุญยัง
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

= การค้นหาแนวทางการทำงานขององค์กร < พันธ , แก่นนิยม >

= การค้นหาตัวตนเพื่อปรับแนวความคิดในการทำงานพร้อมในองค์กร

นายวรากร ชยุติกุล
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

วอศ. เอี่ยมละออ โทร 081-567-8201

สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน / องค์กร / บุคคล . 25 ก. พ. 53

เมื่อได้รับการบรรยายจาก ศ. ดร. จิระ หงส์ลดารมภ์ < 9.00 – 16.00 >

@ ได้รับแนวคิดจุดประกาย วิสัยทัศน์ ในการทำงาน ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งตัวเองและงาน

นางอัจฉรา ทรงสกุล
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

วอศ. เอี่ยมละออ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม และน่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออก และ คำตอบนั้นเป็นการาเปิดกว้าง ช่วยให้ขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

นายวิชัย จินดาไพโรจน์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

เรื่องที่ได้เพิ่มเติม

- รู้จักการค้นหาตัวเองเพิ่มขึ้น ว่ามีส่วนดี / ไม่ดีตรงไหนเพื่อนำมาช่วยพัฒนา องค์

ลัคณา วัชรพงศ์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

ได้เพื่อนร่วมงานดี การทำงานก็มีความสุข

ประกายทิพย์ พันธิวานนท์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากมาย.....ตามสไตส์อาจารย์จีระ......

ได้แรงบันดาลใจ และ กำลังใจในการทำงานต่อไป.....

นางสาวเสาวภา เสารีรัมย์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ” วิสัยทัศน์ “, พันธกิจ , แก่นนิยม วิธีการคิด การวิเคราระห์

2. ได้รับฟังความคิดเห็นต่างๆที่แตกต่างกัน ซึ่งท่านวิทยากรก็ได้แนะนำ และชี้แจงให้เห็นว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเพราะอะไร

วิชัย พรหมเมศ
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

081 – 984 – 1918

สิ่งเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร / ตนเอง

- ความรู้ความเข้าใจในการเขียนวิสัยทัศน์

- เข้าใจคำว่า Core Value ได้ชัดเจนขึ้น สามารถปรับปรุงตนเอง และเสริมสร้างเพื่อนร่วมงานได้

- เทคนิคการถ่ายทอด และการนำเสนอผลงาน

- การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

- การแบ่งงานกันทำ

สุพรรณี สุกใส
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

1. ระดมความคิดภายในกลุ่ม

2. สร้างความสัมพันธ์อันดี

3. ทราบทิศทางที่ชัดเจน และเป็นแนวความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม ( ในเชิงบวก )

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม โดยการสรุปแนวความคิดเห็น และนำมาพัฒนาองค์กรร่วมกัน

5. เปลี่ยนแนวคิดบุคลากร ภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ในทิศทางเดียวกัน และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

นายธนากร จันทร์นามล
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

โทรศัพท์ 087-882-7840

สิ่งที่ได้ วิสัยทัศน์ในองค์กร

นางพรอำไพ แย้มมณฑา
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

โทร. 081-584-5353 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

- ได้เรียนรู้วิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

- เป็นการโต้ตอบ 2 ทาง

- ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

- บรรยากาศในการเรียนดี ทำให้การเรียนสนุก

- กิจกรรมในการเรียนดี ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

- สื่อการสอนทันสมัย

- อาหารอร่อย

ขอบคุณค่ะ

ศรีพวล ไหร่ยา
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้จากการเรียน

1. วิธีการคิด วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ จึงควรได้มาอย่างไร

2. หลักการกำหนด Vision ที่ดีเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่ของคนๆหนึ่ง แต่เป็นของส่วนร่วม

3. การกำหนด mission และ core value จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับ vision

น.ส. บัณฑารีย์ โภชน์พันธ์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

หลังจากการศึกษาจากอาจารย์ ได้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้น ก็คือการเปิดกว้างทั้งทางด้านความคิด “ทัศนคติ” ซึ่งถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลง ก่ารเปิดกว้างทางด้านความคิด ทัศนคติจะทำให้เรารู้ว่าความรู้นั้นมีอยู่มากมายอยู่ที่ใครจะไขว่คว้า จึงทำให้เราต้องตระหนักถึง core value ของตนเอง วิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง วิทยาลัยประเทศชาติต่อไป

สุกัญญา กล่อมขาว
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

- ความรักและความสามัคคีในองค์กร

- ความเสียสละในการทำงาน

- การพัฒนาบุคลากรและ มอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน

- การทำงานเป็นทีม

หมายเลขบันทึก

339635

เขียน

24 Feb 2010 @ 14:15
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 22:29
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 74, อ่าน: คลิก