ความเห็น 1879435

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

เขียนเมื่อ 

WS: แก่นนิยมหรือ Core Value ที่สำคัญ 4 เรื่อง

 • ต้องเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น รักองค์กร
 • คืออะไรที่หล่อหลอมให้ความสำเร็จเกิดขึ้น

กลุ่มที่ 9

 • เน้นคุณธรรม จริยธรรม
 • การทำงานเป็นทีม
 • ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มที่ 8

 1. มีใจอนุรักษ์
 2. มี 3 D
 3. หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

กลุ่ม 7

 1. คุณธรรม
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. ความภาคภูมิใจ

กลุ่ม 6

 1. ใฝ่รู้
 2. มีเหตุมีผล
 3. มีความคิดสร้างสรรค์
 4. มีคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่ม 5

 1. มีความรัก ผูกพันต่อองค์กร
 2. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
 3. มีความสุขในการทำงาน
 4. ทุ่มเท เสียสละเพื่อองค์กร

กลุ่ม 4

 1. Open Mind
 2. Open Eye
 3. Service Mind
 4. Decency มีคุณธรรม

กลุ่ม 3

1)      มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (Area of Excellence)

2)      มีเครือข่ายพันธมิตร (Partnership)

3)      ทันสมัย (Modernize)

กลุ่ม 2

1)      ทำงานด้วยใจ

2)      ทุ่มเท เสียสละ

3)      ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

4)      รักในองค์กร

กลุ่ม 1

 1. มีความรัก ความภาคภูมิใจในองค์กร
 2. ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
 3. มีความกล้า (กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร)