การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้น ม.6 โดยใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการบูรณาการและประยุกต์ ICT กับวิถีชีวิตชองชุมชนผ่านทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี นักเรียนได้ออกสู่แหล่งเรียนรู้จริงได้เรียนรู้วิธีการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานภูมิปัญญาที่มีคุณค่าจำนวนมาก นักเรียนมีส่วนช่วยกันเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

wisdom packaging on PhotoPeach

 

บรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก

     ให้นักเรียน ชั้น ม.6 นำแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้น และใส่ภาพบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนด้วย

เช่น  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมกง หนองแก


      
     
1. แนวคิดในการออกแบบ
           - สื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี
           - ส่งเสริมรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใน
           - ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

       2. ประโยชน์ใช้สอย
           - ใช้บรรจุขนมกงให้คงสภาพจนถึงมือผู้บริโภค
           - ป้องกันลมเพื่อให้ขนมกงแข็งตัวช้าลง
           - สะดวกในการขนส่ง

       3. วัสดุที่ใช้ 
           - กระดาษแข็งหน้าขาวหลังเทา
           - กระดาษสติกเกอร์สีขาว
           - กระดาษสติกเกอร์สีใส