กศน.อำเภอนายูง อุดรธานี

ผอ.กศน.อำเภอนายูง
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
Usernamejiraprapa0862365600
สมาชิกเลขที่98494
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

เป็นคนอำเภอกุมภวาปี โดยกำเนิดค่ะ  บิดามารดา ยังมีชีวิต  เป็นบุตรคนที่  4 

ในจำนวนบุตรทั้งหมด 4  คน  หญิง  3  คน  ชาย  1  คน

พี่สาวคนโต  รับราชการครู  

พี่สาวคนรอง  ประกอบอาชีพส่วนตัว

พี่ชาย พนักงานบริษัท

ส่วนข้าพเจ้าคนสุดท้อง   รับราชการครู

 

ประวัติการศึกษา

2518-2523  ป.1-6  โรงเรียนบ้านกงพาน

2524-2529  ม.1-6   โรงเรียนกุมภวาปี

2531-2534   ปริญญาตรี  เอกบรรณารักษศาสตร์  วิทยาลัยครูอุดรธานี

2545  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติการทำงาน

รับราชการ  19  ปี ดังนี้

ปี  2535  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง  ชัยภูมิ

ปี  2536  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2  ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

ปี  2540  บรรณารักษ์ 5 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปี  อุดรธานี

ปี  2547  อาจารย์ 1  ระดับ 5     กศน.อำเภอกุมภวาปี  อุดรธานี

ปี  2547  ครูคศ.1 กศน.อำเภอกุมภวาปี   อุดรธานี

ปี  2554  ครู คศ.2 กศน.อำเภอกุมภวาปี  อุดรธานี

ปี 2554  เดือน สิงหาคม  รับตำแหน่ง  ผอ.กศน.อำเภอนายูง  อุดรธานี 

อายุราชการปัจจุบัน   19   ปี  2  เดือน