นักเรียนประถมกับการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรกับการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

บทความ  : นักเรียนระดับประถมจะเรียนรู้เทคโนโลยีในอย่างไรให้สร้างสรรค์

โดย  สุมลฑา  ชูจร

รหัส 5246701044

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารการศึกษา

……………………………………………………………………………

                                หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ในส่วนของเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                มาตรฐาน ง ๓.๑     เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม                                     

ตัวชี้วัดชั้นปีตามหลักสูตรแกนกลางได้กำหนดไว้ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

       1.  บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

        2. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

1. บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้

 2. บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

 3. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1. ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ

2.  บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

1. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. บอกหลักการทำงานเบื้องต้น ของคอมพิวเตอร์

  3.  บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

  4. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อการทำงาน

 5. สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

1. ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ  เป็นประโยชน์  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือ        

 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

2. สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

1. บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

 3. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

 4. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

  5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน

 อย่างมีจิตสำนึก  และความรับผิดชอบ

 

             ดังนั้น  ภาระงานของครู คือ ทำอย่างไรให้นักเรียนที่เรียนรู้งานเทคโนโลยีตามสาระนี้แล้ว  นำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์    ผู้เขียนขอเสนอวิธีการสอนเพื่อสอดแทรกคุณธรรมในการนำเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาดังนี้

1.  ให้ความรู้นักเรียนทุกครั้งต้องสอดแทรกคุณธรรม เรื่องการนำความรู้ไปใช้

2.  บอกถึงโทษของเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้นักเรียนใช้สื่อนี้ในทางไม่พึงประสงค์

3.  หมั่นตรวจสอบผลการสอนถึงการนำไปใช้ของนักเรียนว่า เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง 

4.  ให้งานที่สร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้สื่อนี้อย่างสร้างสรรค์

5.  จัดให้มีการแข่งขันการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์

6.  สนับสนุนนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์

7.  หาตัวอย่างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

......................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#นักเรียนประถมกับการเรียนรู้เทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 338136, เขียน: 19 Feb 2010 @ 15:46 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 22:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)