วันสิ่งแวดล้อมโลก(5 มิถุนายน)ปีนี้ ทางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาได้จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินตามแนวทาง พระราชดำริ