ม.ขอนแก่น จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านการจัดการความรู้KM ด้านการเงินและพัสดุ วันที่ 13 มิย.49 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หากท่านใดมีข้อมูล/เทคนิค/วิธีการใหม่ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม ขอความกรุณานำมาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง