Knowledge sharing

  Contact

  การแบ่งปันความรู้  

วันนี้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวันแรก ยากค่ะ เพราะอาจารย์พูดภาษาอังกฤษตลอดและให้สนทนาเป็นภาษาอังกฤษห้ามภาษาไทย ประเด็นวันนี้อยู่ที่ Knowledge sharing ว่าจะให้คำจำกัดความว่าอย่างอย่างไร ก็น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า  share idea เป็นการแบ่งปันความร่วม เรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในเป็นสังคมองค์รวม นั่นคือ ทุกคนต้องเป็นนักเรียนรู้ เรียนรู้หลากหลายวิชาและหาความเชื่อมโยงของความรู้ในแต่ละแขนง ไม่ใช่เรียนเรียนเฉพาะในสาขาวิชาชีพของตัวเอง เพราะจะทำให้เรามีความเป็นอัตตาเกินไป  เห็นแต่ความสำคัญของตัวเอง มองไม่เห็นคนอื่น ทำให้สังคมของการเรียนรู้และการพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ยาก เพราะสังคมจะเป็นสังคมที่สมบูรณ์ได้จะต้องมีโครงสร้างทางสังคมหลาย ๆ ส่วนมารวมกัน การมีความรู้เพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือรู้เพียงด้านเดียวไม่อาจทำให้สังคมก้าวหน้าไปได้ คนเราจะต้องมีความรู้ในหลายด้าน รู้เขา รู้เรา แล้วเอาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละสังคม สังคมเราทุกวันนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่ในมุมมองของตัวเอง  เช่น วิศวกรจะสร้างตึกก็สนใจที่จะสร้างตึกให้เสร็จสมบูรณ์ตามแปลนที่วางไว้ แพทย์ก็รักษาคนไข้ให้หาย แต่ไม่มีวิศวกรออกแบบสังคม ให้เป็นสังคมที่ดีสมบูรณ์ ดังนั้นหัวใจของ Knowledge sharing  ก็น่าจะเป็นการการแบ้งปันความ คิดความรู้ มาบูรณาการเป็นองค์รวมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้การมองปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอยู่ในมุมมองเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การพัฒนาหรือการจัดการต่าง ๆ ก็จะทำได้ดียิ่งขึ้น

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

Post ID: 33798, Created: , Updated, 2012-02-11 15:08:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Recent Posts 

Comments (0)