นักบริหารมืออาชีพ

Teacheryuree

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบริหารมืออาชีพ จากทฤษฎีต่างๆ

                มีทฤษฎีทั้งของไทยและต่างประเทศหลายทฤษฎีด้วยกันที่จะนำมาวิเคราะห์ นักบริหารมืออาชีพ ว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไร ซึ่งมีทฤษฎีต่างๆ ดังนี้

ทฤษฎี 3 ทักษะ ( Three Skills )

เป็นทฤษฎีของคาทซ์ (Kats) และเป็นทฤษฎีที่จะนำไปวิเคราะห์นักบริหารมืออาชีพได้  คือนักบริหารมืออาชีพควรมีทักษะทั้ง 3 ทักษะ ซึ่งประกอบด้วย

                1.ทักษะในคตินิยม (Conceptual Skill) คือทักษะที่สามารถเข้าใจ หน่วยงานของตนในทุกลักษณะ และเห็นความสัมพันธ์ของหน่วยงานของตน ที่มีต่อหน่วยงานหรือองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เข้าใจว่าหน่วยงานของตนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร แบ่งงานเป็นหน่วยงานย่อยๆอะไรบ้าง และสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นอย่างไรบ้าง

                2.ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) คือทักษะในความสามารถที่จะทำงาน ร่วมกับคนอื่นได้ เพราะผู้บริหารจะต้องทำงานสัมพันธ์กับคนอื่น เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วย หัวหน้าภาควิชา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

                3.ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) คือทักษะในการทำงานที่เกี่ยวกับกิจกรรม เฉพาะอย่าง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์ การร่างหนังสือติดต่องาน  การทำสื่อการสอน การสอน เป็นต้น

                นักบริหารมืออาชีพควรมี ทักษะในคตินิยม (Conceptual Skill) และ ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) ให้มากกว่า ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) คือมีความเข้าใจว่าหน่วยงานของตนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร แบ่งงานเป็นหน่วยงานย่อยๆอะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นอย่างไรบ้าง รวมทั้งมีความสามารถที่จะทำงาน ร่วมกับคนอื่นได้ ส่วนทักษะในการทำงานที่เกี่ยวกับกิจกรรม เฉพาะอย่าง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์ การร่างหนังสือติดต่องาน  การทำสื่อการสอน การสอน ก็ควรจะมีเช่นกัน

ทฤษฎีสามภูมิ

                นักบริหารมืออาชีพควรมีทั้งสามภูมิ ดังนี้

                1.ภูมิรู้  คือความรู้ความสามารถ เช่นมีความรู้ทางทฤษฎีการบริหารการศึกษา แล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารงานได้ เป็นต้น

                2.ภูมิธรรม คือความประพฤติดี มีคุณธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส ยุติธรรมในการทำงาน มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ

                3.ภูมิฐาน คือมีบุคลิกลักษณะดี รูปร่าง ท่าทางดี การแต่งกายดี อย่างไรก็ตามถ้าหากบุคลิกลักษณะและรูปร่างท่าทางไม่ดี แต่แต่งกายเรียบร้อย ก็จะดูภูมิฐานได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกหลังกระดานดำ

คำสำคัญ (Tags)#นักบริหารมืออาชีพ

หมายเลขบันทึก: 337623, เขียน: 18 Feb 2010 @ 09:14 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)