ร่าง ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ

บอย สหเวช

ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติการที่ดี
มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การตัดสิน
(1) มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน 
      การวิจัยและการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
(2) มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
(3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้ 
4) มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมา   
     ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
(5) มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจใน  
     บริการที่ได้รับ

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณอรชร  พุ่มเมือง
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์   เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : - ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5         เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :
1. งานห้องปฏิบัติการมีระบบการควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถ ตรวจสอบ {10.5.1}
2. มีการวางระบบการควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ{10.5.2}
3. มีการดำเนินงานตามที่วางระบบการคุมภายใน {10.5.3}
4. มีการประเมินผลการควบคุมภายในและนำผลการประเมินมาปรับปรุง {10.5.4}
5. ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ {10.5.5}

 

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม
: -
โอกาส :  -
จุดอ่อน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบ
จุดแข็ง : - มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
              - มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการครบทั้ง 4 ภาควิชา

 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
โครงการจัดการความรู้ของบุคลากรงานห้องปฏิบัติการระหว่างคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่#10.5#งานห้องปฏิบัติการ

หมายเลขบันทึก: 33747, เขียน: 12 Jun 2006 @ 09:46 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 11:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)