บทคัดย่อรายงานการใช้การจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

        การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์2.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานโครงงานวิทยาศาสตร์  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการปฏิบัติพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  4. เพื่อศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่งโครงงานวิทยาศาสตร์กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ 6.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู/นักการศึกษาต่อการจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่  ที่เรียนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2546  จำนวน  60  คน  เป็นกลุ่มทดลอง  30  คน  กลุ่มควบคุม  30 คน  แบ่งกลุ่มโดยการจับฉลาก

         เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  1) การจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  จำนวน  3  ตอน  คือ  แบบฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  2)  แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน จำนวน  3  ชุด  3)  แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  4)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระหว่างที่จัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครู/นักการศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  และสถิติที่ใช้  ได้แก่  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง  โดยใช้   t-test

        ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

       1. ผลศึกษาผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์    ผลปรากฏว่า  คะนนผลการเรียน สูงกว่าคะแนนผลการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01     

       2. หลังจากที่นักเรียน เรียนโดยกาใช้  การจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ แล้ว  นักเรียนมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

      3. ผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ดี

      4.  พฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน  เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ในระดับดี 

      5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่งโครงงานวิทยาศาสตร์กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ   แตกต่างกัน  โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  สูงกว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

     6.  ผลการประเมินความคิดเห็นของข้าราชการครู/นักการศึกษาต่อการจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  ปรากฎว่า  ข้าราชการครู/นักเรียนศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม  อยู่ในระดับมากที่สุด

       

หมายเลขบันทึก: 33626เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2006 00:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมมากคะ บทคัดย่อรายงานการใช้การจัดกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานสู่โครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://gotoknow.org/todsaporn

ได้เข้ามาอ่านผลงานอาจารย์แล้ว ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี