HOME SCHOOL ในทัศนะ และความหมายของผมในช่วงนี้ คำว่า HOME SCHOOL กำลัง เป็นที่สนใจของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของไทย ในส่วนตัวของผม คำว่า HOME SCHOOL ผมให้ความหมายแบ่งเป็นคำ ๆ ตามที่ผมคิดขึ้นเอง ว่าH = Heart

หัวใจ หรือ จิตใจ ผมมีความเชื่อว่า จะให้การศึกษา ลูกหลาน ต้อง ให้เรื่องจิตใจไปพร้อมกันด้วย ความสำคัญ ในเรื่องน้ ผมถือว่าขาดไม่ได้ เด็กต้องได้รับเรื่องนี้ด้วยO = Organize

การจัดการ หมายถึงการจัดการในทุกเรื่อง ที่เกี่ยวพัน หรืออยู่รอบตัวเด็ก เด็กต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เขาM = Material

เครื่องไม้เครื่องมือ ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ทั้งที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเด็กเอง และสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น นั้น ๆ เด็กควรเรียนรู้ถึงการสร้างเครื่องมือเพื่อเรียนรู้เองด้วยซ้ำไปE = Education

ให้ความหมายไว้ที่กระบวนการ กระบวนการเรียนรู้ต้องชัดเจนมีเป้าหมายที่แน่นอน มี องค์ประกอบการเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปS = Social

สังคม เด้กต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เรียนรู้ที่จะปรับตัว ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม และ สิ่งที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมนั้น ๆ รวมถึงบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ด้วยC = Can

ความสามารถ ที่จะแก้ไขเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ มีความมั่นใจ ว่า ตนเองมีความสามารถในการแก้ไขเรื่องราว ปัญหา ที่เกิดขึ้นได้อย่างถุกต้อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่รอบข้างH = Health

สุขภาพ เด้กต้องมีสุขภาพที่ดี และเรียนรู้ในเรื่องราวของการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งของตนเอง และคนที่อยู่รอบข้างของตนเองได้อย่าง ไม่ลังเล

O = Oral

ปากเปล่า ..?? เด็กต้องกล้าที่จะ ซักถาม เปิดโอกาสให้ตนเองได้ซักถามโต้ตอบ และ เปิดโอกาสให้คนอื่นได้อธิบายคำถามและถามกลับไปกลับมาอย่างชัดเจน และ เปิดเผยO = Order

คำสั่ง เด็กต้องเรียนรู้ที่จะใช้คำสั่ง และเรียนรู้ในการรับฟังคำสั่ง ที่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ณ์นั้น ๆ ไม่รับฟังคำสั่งโดยไม่ไตร่ตรอง ไม่ออกคำสั่งโดยไม่คิดหน้าคิดหลังL = Low

กติกา กฎหมาย ธรรมเนียม ทางสังคม เด็กควรจะเรียนรู้กติกามรรยาทของสังคม การอยู่ร่วมกัน โดย สงบสุข โดยมี เงื่อนไข ของแต่ละสังคมที่ ยอมรับซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งแล้วนั่นล่ะครับ เป็น เบื้องต้นที่ ผมเอามาฝากกันครับผม แล้วคราวหน้า จะเอามาฝาก ในรายละเอียดเพิ่มเติม นะครับผม ช่วยกันสร้างกระบวนการเรียนรู้และทางเลือกในการเรียนรู้ร่วมกันครับ