ความเห็น 38925

HOME SCHOOL ในทัศนะ และความหมายของผม

เขียนเมื่อ 

     HOME SCHOOL  เป็นทางเลือกของกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมาก  และที่ดีมาก   การนำเสนอ ณ ที่นี้  ให้ได้รู้และเข้าใจ  คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้  กระบวนการเรียนรู้  หรือรูปแบบการเรียนรู้  แบบ HOME SCHOOL  จะใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยม 

       อาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ  ประหยัด  ถ้านักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน  โดยผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต  มีความเป็นไปได้สูง 

       สำหรับความหมายของแต่ละตัวอักษรของดิฉันคล้ายๆกับท่าน  ลองอ่านนะคะ

H    หมายถึง      Humanity  มีความเป็นมนุษย์

O    หมายถึง      Organize  มีการจัดการ

M   หมายถึง      Moral  มีศีลธรรมจรรยา

E   หมายถึง       Electronic มีความสามารถเรื่องอิเล็กทรอนิกส์

S   หมายถึง       Science  รู้วิทยาศาสตร์

C   หมายถึง       Capability  มีประสิทธิภาพ

H   หมายถึง       Healthy  มีสุขอนามัย

O   หมายถึง      Objective  มีวัตถุประสงค์

O   หมายถึง      Orderly  มีระเบียบวินัย

L    หมายถึง     Lawful    เคารพกฏหมาย

คราวหน้าจะอ่าน  ความคิดเห็นของอาจารย์อีกนะคะ  เรามาเรียนรู้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ