การอบรมของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

มีแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนแบบ Whole School
                       ครูผ้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในระยะนี้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบ่อยมาก  เนื่องจากโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ที่ สพฐ.ดำเนินการนั้นกำลังต่อเนื่อง  อย่างดีเยี่ยม
                       สพท.กทม.เขต 2 ที่ศูนย์ ERIC โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คณะทำงานในศูนย์ ERIC ปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมเช่นกัน  ทำให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความรู้และความมั่นใจในการจัดการเรียนรูให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
                       ในอนาคตอันใกล้  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาก็จะมีศูนย์ ERIC ดำเนินการด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเอง  และประสานงานกับศูนย์ ERIC ของครูผ้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วย
                       สำหรับโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพท.กทม.เขต 2 มีนโยบายจัดการศึกษาภาษาอังกฤษแบบ Whole School หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีความเชื่อว่า  เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน  ได้ใช้ภาษาแม่ของตนและควรได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองด้วย  เพื่อการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะศึกษาในระดับต่อไป  นอกจากนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  มีแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนแบบ Whole School อีกด้วย  อาทิเช่น
                      ในเดือนแรกของการเรียน  นักเรียนจะได้ปรับพื้นฐานโดยใช้ภาษาแม่ของตนอย่างเชี่ยวชาญในโอกาสเดียวกันนี้  ได้รับการปูพื้นฐานให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย
ในเดือนที่สอง  เมื่อนักเรียนได้เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษไปบ้างแล้วนักเรียนจะได้เรียนเสริมภาษาอังกฤษ  ประเภทเกมทางภาษา
ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้กล่าวมานี้  เป็นการดำเนินการที่ได้รับการพัฒนามาจากการอบรมทั้งสิ้น
                      ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง  ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต้องสูงขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (0)