งานเพลงและมิวสิคของเกาหลี เป็นงานออกแบบที่เริ่มจากการหาความรู้ว่าผู้บริโภคคือใคร มีคุณลักษณะทางประชากรอย่างไร มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาอย่างไร มีความสนใจอะไร อะไรคือแม่เหล็กที่จะดึงดูดความสนใจผู้ชมได้ เป็นงานออกแบบที่ใช้ชุดความความรู้ที่ตรงประเด็น และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทันเวลา ทันความต้องการจึงทำให้งานมีความน่าสนใจ ตรงใจและตรงกับความต้องการที่แท้จริง