การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ผู้เขียนประสบความสำเร็จนั้น ด้วยการใช้ภาษาสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ครูให้ความเป็นกันเอง  พร้อมกับกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดตลอดเวลา ด้วยการเล่นเกม  เลียนแบบเกมในทีวี  ใช้คำถามเร้าให้คิดวิเคราะห์  ทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน ให้ทำแบบฝึกตามศักยภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนจะเรียนอย่างมีความสุขไม่เบื่อ  อีกทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เช่น การช่วยเหลือกัน เด็กเก่งสอนเด็กอ่อน ควมรับผิดต่องานในหน้าที่  เป็นต้น การวัดประเมินผล  ประเมินตามสภาพจริง

จึงอยากให้เพื่อครูช่วยแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ดีๆมาบ้าง