ช่วงวันหยุดหลายวันได้อ่านหนังสือ เจาะลึกองค์กรเรียนรู้ และการบริหารความรู้( The  Inner Path  of LO & KM ) เขียนโดย  ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  อ่านแล้วแทบไม่อยากวาง หนังสือเป็นแนวเรียนรู้วิธีเรียนรู้( Learn how to learn) โดยสอดแทรกธรรมะสไตล์ผู้เขียน

บางตัวอย่างที่ประทับใจจากหนังสือเล่มนี้

5 หลักการ ของ LO  ( Peter   Senge ) สำหรับองค์กรที่มีชีวิต(ในแนวคิดของผู้เขียน)

  1. การคิดเป็นระบบ( Systems Thinking )......... มองเห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของตน คนที่คิดแบบนี้มักจะไม่ทำตัวเป็น มะเร็ง ของระบบที่ตนอาศัยอยู่....... ถ้าไม่รู้จัก learn how to think ก็จะไม่รู้จัก learn how to learn”
  2. ความสามารถในการบริหารตนเอง ( Personal   Mastery )....... คนที่ไม่คิดจะเป็นปรมาจารย์ด้านใดเลย มักจะหมดพลังในการเรียนรู้ .......... สังคมต้องการคนรู้ลึก รู้จริง รู้ละเอียด ทำจริง มากด้วยประสบการณ์  มากกว่าคนที่รู้แบบผิวๆหยาบๆ
  3. ความฝังใจ( Mental Model )........... เช่น อคติ ลำเอียง กลัว ฯลฯ ส่งผลยับยั้งการคิด การทำ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  4. การฝันร่วม( Shared Vision )  ...... หลายคนเมื่อมาอยู่ในสังคมเดียวกัน ถ้าฝันไม่ตรงกัน แม้จะเก่งแค่ไหน ก็ยากที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  5. การเรียนรู้เป็นทีม ( Team Learning )... คิดด้วยกัน แลกเปลี่ยนคุยกัน  ย่อมเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนคนเดียว

ไตเติลแค่นี้ก่อน  เป็นหนังสือที่ออกใหม่ล่าสุดของอ.วรภัทร์ อ่านแล้วช่วยเติมออกซิเจนและเสริมพลังให้ตัวเอง.... . เพราะถ้าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดแล้ว ก็คงจะช่วยใครไม่ได้............ แล้วคุณล่ะ คิดว่าจะทำให้คุณและองค์กรมีชีวิตยืนยาวไปด้วยกันได้อย่างไร