ประวัติความเป็นมาของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เริ่มจากการก่อตั้งในรูปแบบของ ศูนย์กิจกรรมอิสรชนที่เป็นองค์กรอาสาสมัคร ที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักพัฒนาที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2539

 

แนวพระบรมราโชวาทที่นำมาเป็นแนวทางในการทำงานของ

อิสรชน 

“คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่มาก แม้จะได้ชื่อว่าเป็นอิสรชน ก็ใช่อิสรภาพ คือความเป็นใหญ่ของตนเต็มที่ไม่ได้ หากจำเป็นต้องจำกัดไว้ด้วยกฎ
ข้อบังคับและวินัยอันเหมาะสมเพื่อให้แต่ละคนมีอิสรภาพ

สม่ำเสมอกัน

ทั้งมิให้ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน "

  พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ กรรมการสมาคมสตรีทางกฎหมาย แห่งประเทศไทย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2514

 

ประวัติความเป็นมาของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนหรือ VACA. หลายคนคงเคยมีความคิดว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมอะไร ? เป็นสมาคมที่ทำอะไรให้สังคมบ้าง จะสร้างแต่กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและสีสันให้สังคมอย่างเดียวหรือไม่  แต่ในความจริงแล้วสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนจะเป็นหน่วยงานที่เปรียบเหมือนสะพานแห่งโอกาสที่เชื่อมต่อระหว่าง อาสาสมัครที่เป็นประชาชนทั่วไปในสังคมที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมและคนที่ขาดโอกาสและประสบภาวะวิกฤตต่างๆ มาเจอกันเพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างกระบวนการสัมพันธ์ต่อกันและกัน

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เริ่มจากการก่อตั้งในรูปแบบของ กลุ่มอิสรชน ที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักพัฒนาที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2539 โดยในช่วงแรกเป็นการทำงานไม่เต็มเวลา ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานประจำ หาเวลารวมตัวกันพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมกับเด็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินงานอยู่แล้วในรูปแบบของอาสาสมัครในกิจกรรมย่อย ๆ   จนกระทั่งปี 2542 ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานขึ้นเป็นศูนย์กิจกรรมอิสรชนที่เป็นองค์กรทำงานแบบอาสาสมัคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์กิจกรรมอิสรชนได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนไปยังธนาคารโลกประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตแก่คนด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  และได้ดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤต มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิต ยาเสพติด และความรู้เรื่องเอดส์ ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้การสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ตลอดมา  โดยได้รับการสนับสนุนการทำงานจากทุกภาคส่วนในสังคม และได้รับความสนใจจากผู้สนใจทั่วไปเข้ามาทำงานในฐานะอาสาสมัคร ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมอิสรชน จนมาถึงในปี พ.ศ. 2548 ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในชื่อ “สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 ตาม หนังสืออนุญาตเลขที่ ต.001/2548 โดยใช้ชื่อย่อว่า “สกอ.” และใช้ชื่อในภาษาอังกฤษ ว่า “Voluntary Activity Creation Association” ใช้ชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “VACA.”

สำนักงานแห่งแรก สาทร

 สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณ นพชนก สุวรรณพิมลกุล หรือ ป้านพ ของชาวอิสรชน ให้ เข้าใช้สำนักงานร่วมกัน ที่อาคาร Bangkok Code ที่ถนนสาทร ใกล้กับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ โดยถือได้ว่าเป็น สำนักงานแห่งแรก ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน  โดยที่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย อยู่ที่ สาทร ได้ ประมาณ 6 เดือนเศษ ป้านพ ก็ มีเหตุที่ต้องปรับขยับขยายสำนักงาน เราก็ ออกมาหาสำนักงานอยู่เอง

สำนักงานปิ่นเกล้า

หลังจากเดินหาสำนักงานอยู่ราว ๆ เดือนเศษ เราก็ ได้ มาพบ อาคารที่กำลังปรับปรุง อยู่ในซอยบรมราชชนนี 15 ใกล้ ๆ กับห้าง เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตอนแรก ก็ลังเล และ มองหา สำนักงานอยู่หลายแห่ง ในที่สุด ก็ ได้ข้อสรุปมาที่ สำนักงานปิ่นเกล้า ในหมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า

ปัจจุบัน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ได้รับการรับรองจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 155

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เป็นหน่วยงานที่เปรียบเหมือนสะพานแห่งโอกาสที่เชื่อมต่อระหว่างอาสาสมัครที่เป็นประชาชนทั่วไปในสังคมที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมและคนที่ขาดโอกาสและประสบภาวะวิกฤตต่าง ๆ มาเจอกันเพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างกระบวนการสัมพันธ์ต่อกันและกัน

สำนักงานมีนบุรี

หลังจากยืนหยัดสู้กับค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ สำนักงานปิ่นเกล้ามาเกือบ 3 ปี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ก็ ต้องย้ายสำนักงานจากปิ่นเกล้า ที่ใกล้กลุ่มเป้าหมายที่สนามหลวง ออกมาอยู่ย่านชานเมือง ที่ถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี ที่ มีระยะเวลาเดินทางไกลออกมาพอสมควร แต่ ก็ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไปกว่า 60% ทำให้มีงบประมาณมาใช้จ่ายในกิจกรรมของสมาคมเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานเรวดี 34(นนทบุรี)

อยู่ที่มีนบุรี มา 3 ปีเศษ ก็ มีเหตุจำเป็นต้องขยับขยายย้านสำนักงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายการทำงานให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ การรับของบริจาค ที่ทะยอยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยย้ายมาอยู่สำนักงานนี้แห่งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553

วัตถุประสงค์การทำงานของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

 1.         เพื่อส่งเสริมอุดมคติคนหนุ่มสาว ให้เป็นคนมีจิตใจอาสาสมัครในการรับใช้สังคม
 2.      เพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางสังคม
 3.       เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเข็มแข็งด้วยตนเอง
 4.        เพื่อส่งเสริมสังคม ชุมชน มีสุขภาวะที่ดี
 5.         เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสังคม
 6.         เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ ชุมชน
 7.         เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน        
 8.        เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9.        เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 10.      เพื่อส่งเสริมและสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง
 11.     เพื่อประสานงานร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นในการส่งเสริมและ พัฒนาสังคม
 12.      เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
 13.      ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักเลขาธิการความเห็น (0)