KM Day สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  Contact

  KM ไม่ทำไม่ได้แล้ว  

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความคืบหน้าในวงการ KM ภาคราชการ ซึ่งตอนนี้ตื่นตัวกันอย่างมากหลายหน่วยงานที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งที่ไปให้คำปรึกษาแนะนำ และที่ไปช่วยเหลือจัดกิจกรรมต่างๆให้อย่างคึกคัก วันนี้ขอเก็บมาฝากสำหรับงาน KM Day สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยคุณอรรชกร ศรีบุญเรือง บริมเบิล ผู้อำนวยการ สศอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ถือว่าเป็นการ Kick off กิจกรรม KM ของหน่วยงาน ภายในงานจัดให้มีเวทีแนะนำคณะทำงาน และประกาศผลการออกแบบโลโก้ คำขวัญ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน KM ณ ประเทศญี่ปุ่น ของคุณสุธรรม มณีวัฒนา Team leader KM ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

KM Day

KM Day

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 33494, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #km#sharing#kick-off

Recent Posts 

Comments (0)