เรียนทุกท่าน

 ผมได้ลองแก้โจทย์ของข้อที่ 11-13 ตามข้อมูลข้างล่างนี้

หากมีปัญหาแจ้งผมด้วย ขอบคุณมาก

---------------------------------------------------

อรรถชัย

ใช้โปรแกรม SIMILE จงสร้างแบบจำลองการโยนเหรียญ 200 ครั้ง ใช้ชื่อแบบจำลองว่า 200Toss ให้มีตัวแปรหลักชื่อว่า CDF ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามการโยนเหรียญซึ่งอาจจะได้ผลเป็น หัว หรือ ก้อย   

11.      จงแสดงแบบจำลองของท่านในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ (12 คะแนน แถมคอมพิวเตอร์)

 

12.      จงแสดงสมการของแบบจำลองของท่านในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ (15 คะแนน)

13.      จงทำการรันแบบจำลองเป็นเวลา 200 ครั้ง แล้วแสดงกราฟการเปลี่ยนแปลง CDF ซึ่งเป็นผลการคำนวณจากแบบจำลองของท่านใน ช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ (10 คะแนน)