ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับการเป็นวิทยากรในศูนย์ ERIC เพื่อให้การอบรมครูภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา

 ที่แท้จริงไม่มีความแตกต่างกันเลยในเรื่องเทคนิค  วิธีการที่จะจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับ

หากครูผู้สอนรู้จักการประยุกต์ในการนำมาใช้ให้เข้ากับนักเรียนของตน

ประทับใจกับการบริหารจัดการของครูที่ทำหน้าที่ในศูนย์ ERIC ร.ร.สตรีวิทยา 2 สพท.กทม.เขต 2  ที่เสียสละเวลาระหว่างปิดภาคเรียนเป็นวิทยากรให้การอบรม ตลอดจนดำเนินการจัดหาครูผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  ให้พวกเราชาวครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เติมเต็ม  หรือเพิ่มพูนความรู้  ให้แก่ตนเอง 

เมื่อเปิดภาคเรียน  พวกเราชาวครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ได้นำเทคนิค  วิธีการประยุกต์ใช้ และจะนำมากล่าวในเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาต่อไป