คณะกรรมการบริหารสมาคม

  Contact

                          คณะกรรมการบริหารสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

 •  นายนที   สรวารี   นายกสมาคม
 • นายเพชร  โชติบุญ  อุปนายกคนที่ 1
 • นางสาวบุณยวีร์ กุลธนวัฒน์ อุปนายกคนที่ 2
 •   นางสาวกันยารัตน์  ไกรอักษร เหรัญญิก
 • นางสาวไกรษร  เกษหอม  ปฏิคม
 • นายสุเทพ  เชิดชม  ประชาสัมพันธ์
 • นางสาวรัตนภรณ์ จุง เลขานุการ
 • นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป์  ผู้ช่วยเหรัญญิก

         คณะทำงาน

 • นายเพชร  โชติบุญ  เลขาธิการ
 • นายนที  สรวารี  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ
 • นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป์  ผู้ประสานงาน งานเด็กและเยาวชน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คณะกรรมการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

Post ID: 33404, Created: , Updated, 2012-02-11 15:07:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คนชายขอบ#ngos#ปัญหาสังคม

Recent Posts 

Comments (0)