ดือนที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ชุมพรจัดการอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 4 ขึ้น

ในครั้งนี้เรามุ่งสร้างอาสาสมัครที่จะเป็น ยุวมัคคุเทศก์ ของพิพิธภัณฑ์

ผู้เข้าอบรมจึงเป็นนักเรียน ม. ปลาย ในจังหวัดของเราค่ะ

ความรู้ที่เราอบรมให้น้องๆก็มีทั้งเรื่องพิพิธภัณฑสถานวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี

กลยุทธ์ืการเป็นวิทยากรที่ดี ร วมถึงเปิดโอกาสให้น้องๆ

ได้เรียนรู้งานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะ

ภาพวันอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์

การบรรยายเรื่อง อดีตถึงปัจจุบันของพิพิธภัณฑสถาน 

 อาสาสมัคร รุ่น 4