KM สวัสดิการกฎหมายระเบียบสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

                เมื่อเดือน   ก.ค.2548   มีลูกจ้างประจำได้ปรึกษาเรื่องค่ารักษาพยาบาล กรณีบุตรขับรถจักรยานยนต์      ไม่ได้ทำ“ประกันพรบ.” ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนแล้วหนี  ได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง (ประเภทผู้ป่วยใน) และได้ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของลูกจ้างประจำออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ รับเงินค่ารักษาพยาบาล       เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกให้ผู้เสียหายใช้สิทธิขอรับเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  ก่อน  ซึ่งผู้เสียหายเล่าว่าเคยประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้  จากต้นสังกัด   จึงเป็นปัญหาว่า กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิฯ   จะใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ขอรับเงินจากกองทุนก่อนได้หรือไม่
                ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากรถ ตามพรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ดังนี้
                1.   พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถ จากบริษัทที่ได้รับประกันภัยไว้หรือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดังนั้น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญ เบี้ยหวัด และบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ประสบภัยฯ และเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในหรือสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน ให้ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยหรือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก่อน  และผู้มีสิทธิไม่สามารถขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลตามพรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าสิทธิตามพรฎ. ให้ขอรับในส่วนที่ขาดได้
                2.  กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยภายใน ส่วนราชการต้นสังกัดสามารถออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้ได้ โดยสถานพยาบาลจะเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากจำนวนที่ได้รับตาม พรบ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535
                กรณีปัญหาดังกล่าว “ชนแล้วหนี” ไม่ทราบว่ารถคันไหนทำให้เกิดความเสียหาย ในเบื้องต้นผู้มีสิทธิต้องขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก่อนและให้เบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากจำนวนที่ได้รับตาม พรบ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535  ตามสิทธิแห่งพรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตารา 9 และมาตรา 11
               
                                                                                ขอบคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3335, เขียน: 01 Sep 2005 @ 14:13 (), แก้ไข: 01 Apr 2012 @ 22:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)