"ยึดทรัพย์" อย่างไรให้รวดเร็ว

เอกสารครบ จบใน 1 ชั่วโมงครึ่ง

      วันนี้   จะมาแนะนำความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการยึดทรัพย์   ซึ่งหากท่านใดที่มีปัญหาอยู่จะได้มีทางออกนะคะ 

จะมีการยึดทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อ 

       1.  ท่านฟ้องร้องคดีต่อศาล   และเป็นฝ่ายชนะคดี    ูศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องชดใช้เงินให้ท่านตามจำนวนที่ศาลสั่ง  หรือกระทำการ  งดเว้นกระทำการ  อย่างใดอย่างหนึ่งตามคำสั่งศาล

       2.  ท่านต้องขอออกหมายบังคับคดีที่ศาล   เพื่อตั้งเจ้าพนักงาน  สำนักงานบังคับคดี   ไปทำการยึดหรืออายัดทรัพย์ตามคำสั่งศาล   หรือกระทำการ  งดเว้นกระทำการ  อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

     ในขั้นตอน  "ยึดทรัพย์"   ท่านไม่จำเป็นต้องจ้างทนายความ  แต่สามารถแต่งตั้งตัวแทนมาดำเนินการแทนได้   เพราะขั้นตอนต่าง  ๆ  ไม่ได้มีความยุ่งยากมากมาย   เหมือนกับขั้นตอนในชั้นศาล

     หลังจากที่ศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว   ให้ท่านติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัด  เพื่อตั้งเรื่อง  และนำเจ้าพนักงานบังคับคดี   ไปทำการยึดทรัพย์ 

     เอกสารในการยื่นขอตั้งเรื่อง  "ยึดอสังหาริมทรัพย์"    มีดังนี้

     1.  ต้นฉบับโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก / น.ส.3 / น.ส.4ง  ที่มีชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา  (จำเลย)  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ / สิทธิครอบครอง   ,  สัญญาจำนอง  พร้อมสำเนา   จำนวน  2  ชุด    หากต้นฉบับเอกสารสิทธิฯ   ดังกล่าว  อยู่ในความครอบครองของจำเลย  ให้ท่านไปขอคัดถ่ายเอกสารสิทธิดังกล่าวที่สำนักงานที่ดิน   และให้เจ้าพนักงานที่ดินรับรองความถูกต้อง   ไม่เกิน  1  เดือน  ก่อนการตั้งเรื่องยึดทรัพย์

      2.  รูปถ่ายทรัพย์ที่ยึด   จำนวน  2  รูป   ที่ชัดเจน

      3.  สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเีบียนราษฎร์  ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  (จำเลย)  ที่ถูกยึดทรัพย์เท่านั้น  ฉบับเจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน  1  เดือนก่อนตั้งเรื่อง   จำนวน  1  ชุด     หากจำเลยถึงแก่กรรมแล้ว   ให้ท่านนำส่งภูมิลำเนาของทายาทจำเลยทั้งหมด   

      4.  แผนที่การไปยังที่ตั้งทรัพย์   จำนวน  2  ชุด

      5.  สำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม  สำเนาคำฟ้อง   ซึ่งสามารถคัดถ่ายได้ที่ศาล   จำนวน  1  ชุด 

      6.  หากท่านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา  ไม่สามารถมาดำเนินการเองได้  ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน  โดยแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  สามารถขอได้ที่สำนักงานบังคับคดี   พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจ   จำนวน  1  ชุด  ติดอากรแสตมป์  30  บาท / คน   หากเป็นบริษัท  ,  ห้างหุ้นส่วน ,  นิติบุคคลต่าง ๆ  ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วย

 

      เมื่อท่านยื่นเอกสารดังกล่าวครบถ้วนแล้ว   เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการยึดทรัพย์ให้ท่าน  ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการยึดทรัพย์แล้วเสร็จไม่เกิน  1.30  ชั่วโมง

 

      แต่หากท่านมีข้อสงสัยประการใดแล้ว      สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ  หรือดูรายละเอียดการดำเนินการได้ที่  www.led.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน legal chumphonความเห็น (2)

mr lee
IP: xxx.27.160.188
เขียนเมื่อ 

มีชื่อในหมายบังคับคดี เอาไปขอคัดสำเนาทะเบียนรถ ที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เขาบอกว่า ไม่ได้เป็นทนาย ให้ไม่ได้ จะอ้างกฏหมายข้อใด

ประดิษฐ ตูน
IP: xxx.58.231.242
เขียนเมื่อ 

ผมถูกอายัดเงินเอนจากทหารไทย แต่บริษัทไม่หักเพราะว่าไม่ใช้หน้าที่บริษัท เวลาแบงค์ให้ไม่ได้แจ้งบริษัท