ปฏิรูประบบสนับสนุนด้วยการจัดการความรู้

ปฏิรูประบบราชการด้วยวิธีการจัดการความรู้แทนการอบรมให้ความรู้

โครงการจัดการความรู้กลุ่มการเงิน 3 ตำบล นอกจากมีเป้าหมายพัฒนาเครือข่ายการเงินชุมชนใน 3 ตำบล(คุณกิจ)แล้ว อาจใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณอำนวยและคุณเอื้อของส่วนราชการตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการด้วยวิธีการจัดการความรู้แทนการอบรมให้ความรู้

วงคุณอำนวยมุ่งที่การปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้การสนับสนุนคุณกิจให้บรรลุเป้าหมายเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ คลังความรู้ที่ได้จะสอดคล้องกับsession 1 ในงานมหกรรม

สำหรับวงคุณเอื้อผมกำลังดูว่าแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทเชื่อมโยงโครงการเข้ากับภารกิจของตนโดยประสานสนับสนุนให้จนท.ในพื้นที่(3ตำบล)เสริมการทำงานในโครงการ/กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบในบทบาทการทำงานในฐานะคุณอำนวยได้อย่างไร เช่น มีข้อเสนอจากผู้นำว่า ควรให้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างบูรณาการ (ไม่ใช่อิงตามแผนงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งต่างคนต่างทำ) อันนี้แหละคือบทบาทของคุณเอื้อที่ชุมชนเรียกร้องมานานแล้ว

คุณอำนวยทำบทบาทสนับสนุนในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด สาธารณสุขดูเรื่องสุขภาพ เกษตรดูเรื่องอาชีพ พัฒนาชุมชนดูเรื่องสถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น ทั้งหมดทำหน้าที่คุณอำนวย ซึ่งจะมีความรู้/ทักษะบางอย่างร่วมกัน บางอย่างแตกต่างกัน เกษตรก็ทำโรงเรียนชาวนา,มังคุด สาธารณสุขทำโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น

สรุปคือ โครงการจัดการความรู้กลุ่มการเงิน 3 ตำบลที่นครศรีธรรมราชโดยงบบูรณาการ ต้องการ
1)พัฒนาคนและระบบประสานการทำงานภายในหน่วยงานราชการและภายนอกทั้งระหว่างหน่วยงานและหน่วยปกครอง/พัฒนาในพื้นที่โดยใช้พื้นที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง

2)พัฒนาบทบาทและความสามารถของคุณอำนวยในการสนับสนุนการทำกิจกรรมของชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)