อาทิตย์ที่ 4 กันยา ท่านมีนัดที่อยุธยา "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2"

สคส.สนับสนุนการจัด "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2" ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อยุธยา

คงจำกันได้นะครับว่ากิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 48 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อยุธยา ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ Km:knowledge Management ภายใต้หัวปลา "การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด" ซึ่งมีผลสรุปปรากฏอยู่ใน Blog นี้ (สรุปผลการจัดตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1)

จากผลการจัดในครั้งแรกทำให้ได้ประเด็นสำคัญๆที่จะต้องนำมาเจาะลึกถึงแก่นความรู้ (Core Competence) ดังนั้นจึงได้เชิญผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกมาทำกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้ 3 ส่วน เพื่อแยกประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) การบริหารจัดการที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คาดว่าจะแบ่งสมาชิกตามความสนใจ ประมาณ 9 กลุ่มๆละ 10-15 คน ในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งคุณอำนวยและคุณลิขิตร่วมอยู่ด้วย  ขณะนี้มีหน่วยงาน สถานศึกษา ตอบรับมาร่วมกิจกรรมแล้ว 153 คน สำหรับบทบาทของ "คุณอำนวย" และ "คุณลิขิต" ผมได้หารือประสานงานกับคุณธวัช หมัดเต๊ะ ไว้ล่วงหน้าว่าจะขอให้ทาง สคส.ช่วยฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูที่จะมาช่วยกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไป 

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้อนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ  ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ และคุณนรินทร ศิริไทย มาช่วยอบรมให้ความรู้แก่ครูในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องบทบาทการเป็นคุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง "ธารปัญญา" และเรื่อง "Web blog"  จึงขอขอบพระคุณในความกรุณาอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2"
วันอาทิตย์ที่  4  กันยายน  2548  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
มีดังนี้


เวลา 07.30-08.30 น.  คณะวิทยากรจาก สคส.พบคณะครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
                               จำนวน 20 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
                                การจัดการความรู้
       08.30-09.00 น.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน รับเอกสาร
       09.00-09.30 น.   ชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2" 
                               โดย ผอ.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ และคณะ
       09.30-11.00 น.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กลุ่มใหญ่)
                                - พักรับประทานอาหารว่าง 
       11.00-12.00 น.   แยกประชุมกลุ่มย่อย ประมาณ 9 กลุ่ม
       12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
       13.00-15.00 น.   การจัดการความรู้
                                - ธารปัญญา
                                - การสร้าง Web blog
                                โดย คณะวิทยากร สคส.
       15.00-16.30 น.    กิจกรรม AAR(After Action Review)
                                 - พักรับประทานอาหารว่าง

 

       หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                      -  ทางโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ 
        (กระดานไวท์บอร์ด กระดาษฟริปชาร์ท ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีเมจิก คอมพิวเตอร์
        โน้ตบุ๊ค 1 เครื่องเครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ )ไว้พร้อมแล้ว
                      - ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ โรงเรียนยินดีต้อนรับ
        และขอความกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  ทั้งนี้เพื่อจะได้เตรียม
        เอกสารและอาหารต้อนรับได้ถูกต้องครับ


                                                                         ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
                                                                               ผู้ประสานงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดนัดความรู้ KM : Knowledge management ครั้งที่ 2ความเห็น (0)