โอกาสทำวิทยานิพนธ์ด้าน KM

โอกาสทำวิทยานิพนธ์ด้าน KM


          KM เพื่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ   น่าจะเป็นเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้เป็นสิบเป็นร้อยเรื่อง   ผู้สนใจน่าจะเข้าไปดูที่ www.km.hppthai.org


          หัวใจคือกระบวนการนโยบายสาธารณะบนฐานความรู้ที่ซับซ้อน   มองได้หลายแง่หลายมุม   และการใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือสร้างความรู้


          มองมุมกลับ   กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   สร้างความเข้มแข็งของสังคม


          ผมได้เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้ว   มีการจัด CoP จำนวน 5 CoP คือ
1.      เกษตรอินทรีย์และความปลอดภัยด้านอาหาร
2.      การกระจายอำนาจและการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
3.      การคุ้มครองและการจัดสวัสดิการสังคม
4.      อุบัติเหตุอุบัติภัยบนถนน
5.      การป้องกันควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์


         ผมคิดว่า   ถ้าเสริมพลัง CoP เหล่านี้ (ที่มีอยู่แล้ว – ซึ่งไม่ค่อยเข้มแข็งนัก) ด้วยพลังนักศึกษาปริญญาเอก   น่าจะสร้าง synergy ได้มาก   ขอเสนอต่อหมอสมศักดิ์ & คุณยุวดีไว้ ณ ที่นี้   โดยผมยินดีให้คำแนะนำยุทธศาสตร์ดำเนินการ


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   31 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)