ความหลากหลายกับ KM


          ความหลากหลายคือต้นทุนของปัญญา   เป็นต้นทุนของการจัดการความรู้   หรือกล่าวในมุมกลับว่า KM คือกิจกรรมสร้างคุณค่า & มูลค่าจากความหลากหลาย


          หนังสือ “สมานฉันท์บนความหลากหลาย” เป็นเรื่องของการอภิปรายโดยปราชญ์แห่งแผ่นดิน   เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


          ท่านที่สนใจ   ขอหนังสือเล่มนี้ได้จาก มสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)

 

                                           


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         28 ส.ค.48