inclusive-E03

"ถ้าเลือกเกิดได้คงไม่มีใครอยากเกิดเป็นคนพิการ"

สรุปผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3

และ

การศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ

ณ โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

และโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 

 

            จากการเรียนในชุดวิชาพื้นฐานการศึกษาและการศึกษาเรียนรวม(EDUC101) ในหน่วยที่3       การศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และการฝึกทักษะต่างๆมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น  การรับรู้ความรู้สึกของเด็กพิเศษโดยการจำลองสถานการณ์ว่าเราเป็นเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  ทำให้ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจความรู้สึกของเด็กพิเศษอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสอนเด็กพิเศษในอนาคตได้

             การศึกษาดูงานใน วันจันทร์ ที่15 สิงหาคม  ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นและสัมผัสถึงบรรยากาศจริงของห้องเรียนของเด็กพิเศษในหลายๆ รูปแบบ  เด็กแต่ละคนก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกัน การเรียนการสอนและการบำบัดฟื้นฟูเด็กพิเศษต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถในการปฏิบัติกับเด็กพิเศษ  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่านอกจากครูผู้สอนแล้ว พ่อแม่เองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กต่อที่บ้านด้วย เพราะเด็กเหล่านี้ถ้าได้รับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาพวกเขาเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับคนปกติได้

          โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี จะเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการออกเสียง เด็กทุกคนรวมทั้งคุณครูทุกคนใช้ภาษามือในการสื่อสาร เมื่อเห็นแล้วข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าอยากจะสื่อสารด้วยภาษามือให้เป็นเหมือนกัน ที่โรงเรียนแห่งนี้มีแต่ความเงียบ นอกจากจะสอนหนังสือแล้วที่นี่ยังมีการพัฒนาสมรรถภาพของเด็กอีกด้วย ขณะที่เราฟังการบรรยายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านได้นำเด็กที่ได้รับการพัฒนาการพูดมาแสดงความสามารถโดยการพูดให้พวกเราฟัง ข้าพเจ้าก็พยายามเอาใจช่วยอยู่ เมื่อได้ยินเสียงพวกเขาแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งมาก ส่วนตัวพวกเขาเองก็คงจะภูมิใจที่สามารถออกเสียงได้ รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้จะเน้นให้เด็กพัฒนาการฟังดั้งแต่เด็กๆ โดยมีห้องสำหรับฝึกการฟังโดยเฉพาะ ส่วนการเรียนการสอนวิชาอื่นๆก็คล้ายกับเด็กปกติ

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี ให้บริการเด็กที่มีความบกพร่องหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านสติปัญญา น้องๆที่นี่น่ารักมากร้องเพลงให้พวกเราฟังด้วย ที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้จะมีการให้บริการโรงเรียนเรียนร่วม บริการเคลื่อนที่เตรียมความพร้อมทุกประเภททุกอายุสู่ ซึ่งศูนย์การศึกษาแห่งนี้มีจำนวนเพีย 1 ห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเล็งเห็นความสำคัญมากกว่านี้

        ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ทางสติปัญญาหรือร่างกาย ที่ศูนย์แห่งนี้แบ่งการให้บริการเด็กออกเป็นสองกลุ่มคือแบบหมุนเวียนประจำ และแบบไปกลับ ศูนย์ฯ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม บำบัดฟื้นฟูและเก็บตกเด็กพิการที่ขาดโอกาส เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ภายในศูนย์ฯ มีห้องรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีห้องสำหรับฝึกพัฒนาการเด็กหลายห้อง เช่น ห้องฝึกพัฒนาการทางร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ห้องฝึกการมองเห็น สนามฝึกประสาทสัมผัสเป็นห้องฝึกทักษะด้านต่างๆ ห้องดนตรีสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์รวมทั้งบุคคลออทิสติก  โดยเด็กแต่ละคนจะต้องมีผู้ปกครองมาเป็นพี่เลี้ยงในห้องเรียนด้วย การเรียนการสอนของที่นี่จะเน้นการเรียนรู้เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 

         โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเกือบทุกประเภท  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจำ ซึ่งหอพักก็จะอยู่ในบริเวณโรงเรียนด้วย การเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของเด็กและให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปในบริเวณห้องเรียนเด็กๆต่างวิ่งเข้ามาหา เหมือนโหยหาความรัก มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมากอดเพื่อนของข้าพเจ้าแล้วเรียกว่าแม่ ข้าพเจ้าคิดว่าเด็กๆเหล่านี้ควรจะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวของเขาเหมือนเด็กปกติเพราะพวกเขาก็ต้องการความรักจากพ่อแม่เช่นกัน  สภาพความเป็นอยู่ในห้องเรียนนั้นๆไม่เหมือนห้องเรียนทั่วไปอย่างแน่นอน บ้างก็นอน บ้างก็เล่ย บางคนก็ออกมาเดินรอบๆโรงเรียนก็มี

           ปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งที่เปิดรับเด็กพิเศษเหล่านี้เข้าไปเรียนรวมกับเด็กปกติ  แต่มีก็บุคลากรเพียงไม่กี่คนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลพวกเขาได้  และก็มีสถานศึกษาหลายแห่งเช่นกันที่เปิดสอนเฉพาะเด็กพิเศษ  แต่ก็ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ข้าพเจ้าคิดว่าทางรัฐบาลก็ต้องเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ โดยการจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึง มีสิทธิเท่าเทียมเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                                                                

 

"ถ้าเลือกเกิดได้คงไม่มีใครอยากเกิดเป็นคนพิการ
พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ต้องการความสงสารหรือความเห็นใจ
แต่พวกเขาต้องการโอกาส
แล้วคุณล่ะ...พร้อมที่จะให้โอกาสพวกเขาหรือยัง"
               

 

 

 

สุภลักน์  แซ่ด่าน
                รหัส 4711020003
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นฐานการศึกษา การศึกษาพิเศษ และการศึกษาแบบเรียนรวมความเห็น (9)

nomad
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
น่าเห็นใจคนพิการ
อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ และยินดีกับความตระหนักรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ครับ

เพิ่มเติมชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

หนูดี
IP: xxx.142.218.145
เขียนเมื่อ 
สังคมควรให้โอกาสแก่คนพิการนะคะ
เด็กพิเศษ
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่มีคนเห็นความสำคัญของพวกเรา
ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

การรายงานการศึกษายังมีข้อมูลที่ควรกล่าวถึง คือ เรื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนโสตศึกษา หรือโรงเรียนปัญญานุกูล  การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษในแต่ละลักษณะจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไป

ถ้าเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ก็จะทำให้การรายงานมีความสมบุรณ์มากยิ่งขึ้น  แต่โดยทั่วไปถือว่าอยู่ในระดับดี 

ภาพที่นำมาเล้กมากมองไม่เห็นว่าเป็นรูปอะไร  หากขยายให้ใหญ่อีกหน่วยจะดีมาก  ภาพนักศึกษาไม่ได้อัพโหลดมาคนที่เข้ามาดูเวบของเราคงอยากเห็นหน้าตาบ้าง  ลองหาภาพสวย ๆ มาลงหน่อยได้ไหม ควรฝึกใช้เวบนี้บ่อย ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่น ๆ มีสาระความรู้อะไร หรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็ให้นำมาลงไว้จะดีมาก

หยาดนภา
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจดี แต่ควรเพิ่มเนื้อหาที่ไปทัศนศึกษาอีก
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.142.218.155
เขียนเมื่อ 
ทำให้เรารู้อะไรดีๆเยอะเลย ขอบคุณค่ะ
ครูโรงเรียนปัญญานุกูล
IP: xxx.26.62.165
เขียนเมื่อ 

การจัดการศึกษา หรือกิจกรรมการเรียนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

แต่ละสถานศึกษาก็จัดให้นักเรียนตามความเหมาะสมของศักยภาพของนักเรียนค่ะ

ขอแนะนำนิดนึง การนำภาพบางภาพที่มีหน้าตาของนักเรียนหรือสถานที่นั้นๆมาลง ควรขออนุญาตค่ะ

แพนเค้ก444
IP: xxx.27.241.235
เขียนเมื่อ 

เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองโบราณ

เห็นนักเรียนพิเศษกลุ่มนึง พวกเค้ามาทัศนศึกษากัน

มองพวกเค้าแล้วสงสารค่ะ...

อยากให้สังคมเปิดต้อนรับโอกาสพวกเค้าให้มากกว่านี้

พวกเค้ายังต้องการความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวและคนรอบข้างนะค่ะ