<บทที่ 1  ความเป็นมา> 

<บทที่  2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง>

<บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย>