สัมมนาเครือข่ายออมทรัพย์ลำปาง

เป็นเรื่องเล่าที่มีรูปธรรมชัดเจน ตีเหล็กเมื่อยังร้อน
ผมไปร่วมสัมมนา"การจัดการความรู้เครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จังหวัดลำปาง"วันที่27-28ก.ย.2548 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 1) สร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานและกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 2)สรุปบทเรียนและวางแผนพัฒนาเครือข่าย
รูปแบบการประชุม ให้ตัวแทนหน่วยงานพูดถึงแผนงานในการสนับสนุนเครือข่ายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนอบจ. เทศบาล และหน่วยงานทั้งพช. กศน. พมจ. รวมทั้งสถาบันการศึกษาขึ้นเวทีอภิปราย จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยทบทวนประสบการณ์เดิม เป้าหมายของเครือข่ายที่ระบุไว้ในโครงการทั้ง 3 ระดับ แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อยจากจำนวน 20 กลุ่ม กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์ กลุ่มที่ 7 เป็นกลุ่มหน่วยงานสนับสนุน

ผมเข้าร่วมในกลุ่มย่อยที่ 7 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้โครงการมหาวิทยาลัย   ชาวบ้านกลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล โดยความร่วมมือของ 9 หน่วยงานซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุน เนื่องจากการดำเนินงานที่จ.นครศรีธรรมราชรุดหน้ามาตามลำดับ จึงเป็นเรื่องเล่าที่มีรูปธรรมชัดเจนเป็นลำดับ ทำให้หน่วยสนับสนุนและสภาองค์กรชุมชนนำตัวอย่างจากนครศรีธรรมราชไปขับเคลื่อน โดยแยกเป็น 3 วงเช่นกันคือ 1)วงคุณเอื้อระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 2)คุณอำนวยระดับจังหวัดและตำบล 3)คุณกิจระดับจังหวัดและตำบล โดยจะเข้าไปหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด อปท.และหน่วยงานทีลงความเห็นร่วมกันในวันนั้น
ผมให้ข้อมูลมหกรรมจัดการความรู้ของสคส.ในวันที่1-2ธ.ค.ที่กรุงเทพฯ และสนับสนุนให้ทีมงาน  ตีเหล็กเมื่อยังร้อน เพื่อเป็นตัวอย่างอีกพื้นที่หนึ่ง
งานสัมมนาคราวนี้ทีมงานบอกผมว่าประสบผลสำเร็จมากกว่าที่ตั้งใจไว้ ผมเองก็ประทับใจและเห็นลู่ทางการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นทั้งภายในเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุน
ผมเชียร์ให้ทีมงานเปิดBlogเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้สู่กันฟัง อ.วิไลลักษณ์และอ.พิมพ์รับปากผมไว้อย่างดิบดีอีกครั้งหนึ่ง และบอกว่าจะส่งรูปมาให้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)