5 กันยายน 2548 พระจอมเกล้าลาดกระบัง จะจัดให้มีผู้บริหารระดับสูง อธิการบดี รอง/ผู้ข่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมกิจกรรม การจัดการความรู้ในองค์กรของพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อสร้างเป็น CEO, CKO, KF ขององค์กร ที่จะนำสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

       ซึ่งการดำเนินการแต่ละขั้น แต่ละตอนจะเป็นไปได้ยาก ถ้าผู้บริหารขาดความเข้าใจ ขาดความมั่นใจ และขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของ "คุณประสาน" ในทางตรงกันข้ามถ้าเปิดใจ และเปิดโอกาส และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ "คุณประสาน" อาจทำให้เป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ได้