สืบเนื่องจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมผู้บริหารระดับคณะและบุคลากรที่ดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2548  และได้มีการพูดถึงการจัดการความรู้เรื่องของ BLOG ทำให้เกิดข้อคิดว่า คณะศึกษาศาสตร์ น่าจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนได้  ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมสัมมนา  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2548 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย  จึงมีบทความหนึ่งของวิทยากรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่น่าจะเป็นประโยชน์  คือ  บทความ เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"  โดย  รองศาสตราจารย์สมจิต  สวธนไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาฝากกัน แต่ต้องขอเอาไว้คราวหน้านะคะ จะนำมาให้อ่านกันค่ะ