สมุทรสงคราม มียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างไร?

น้ำฝน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 มีโอกาสได้ไปร่วมประชุมในหัวข้อ การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อบูรณาการแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ร้านฮวดหูฉลาม จ.สมุทรสงคราม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8 จังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาระบบเครือข่ายการวางแผนการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

การประชุมได้จัดขึ้นทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และในวันที่ 31 ส.ค.ได้จัดที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านอาจารย์จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ทำให้มีโอกาสได้เข้าไปฟัง และรับทราบแนวคิดของชาวจังหวัดสมุทรสงครามในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตนเอง (SWOT Analysis)

ลักษณะของประชุมเป็นการระดมความคิดกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการต่างๆ

น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่แนวนโยบายของจังหวัดนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ข้อคิดเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวนโยบายที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

หลายหน่วยงานในจังหวัดนี้ ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดว่ามีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนที่ใดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ระบบนิเวศวิทยา หิ่งห้อย การทำน้ำตาล การทำนาเกลือ เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวที่จะเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวนั้น น่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของท้องถิ่น มากกว่าจะมาเที่ยวเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว

การประชุมแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น

  1. ทรัพยากรและศักยภาพการท่องเที่ยว
  2. ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค - สิ่งอำนวยความสะดวก
  3. การบริการด้านการท่องเที่ยว
  4. การตลาดการท่องเที่ยว

สรุปโดยรวมจึงพบว่า ด้านทรัพยากรและศักยภาพการท่องเที่ยวมีจุดแข็งค่อนข้างมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพราะที่นี่มีทุนทางธรรมชาติอยู่มากจึงเหมาะที่จะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่ง ในด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีอยู่ในระดับพอสมควรมีถนนหนทางทั้งทางรถและเรือ ด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวมีจุดแข็งอยู่คือความเป็นผู้ให้บริการที่ดีของชาวบ้านที่นี่มีน้ำใจไมตรี และเป็นมิตร ด้านการตลาดจังหวัดนี้มีจุดเด่นเพราะมีสิ่งดึงดูดที่หลากหลาย และไม่ห่างไกลกัน ทำให้เที่ยวได้หลายแห่งในวันเดียว

เห็นได้ว่าที่นี่มีจุดแข็งที่เป็นด้านทรัพยากรค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพื้นที่หรือบุคคล จากการประชุมพบว่า มีจุดอ่อนเช่นกันตามประเด็นดังกล่าว เช่น การขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี การขาดการส่งเสริมด้านการตลาดเป็นต้น แต่ที่นี่มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ง่ายเพราะมีประชากรและขนาดพื้นที่ไม่มากทำให้ดูแลได้ทั่วถึง จึงน่าดีใจที่เรามีจังหวัดที่น่าอยู่และน่าศึกษาอีกแห่งในประเทศไทย

การประชุมจบลงด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี ความแน่วแน่ตั้งในที่จะพัฒนาจังหวัดของคนในพื้นที่นี้ยังคงอยู่ แววตาที่มีพลังสะท้อนให้เห็นได้ว่าไม่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร ที่นี่จะเน้นที่การอนุรักษ์วิถีชีวิตไว้อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km2ecotourความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมในสาระและสำนวนการเขียนบล็อกครับ   ขอเชิญชวนให้เขียนอย่างสม่ำเสมอนะครับ   รางวัลสุดคะนึงไม่ไกลเกินเอื้อม