สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ระดมความคิดในการจัดทำวิสัยทัศน์  KM  ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร 

  "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อชุมชน  ในการเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  สู่การบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน"

           เหตุผลที่เขียนวิสัยทัศน์ อย่างนี้

                         1.ความรู้ที่บุคลากรของหน่วยงานต้องมีนำไปใช้ในภารกิจเพื่อชุมชน

                         2.ความรู้ที่เจ้าหน้าที่มีต้องนำไปใช้ในการเสริมสร้างพลังชุมชน

                         3.วิธีการเสริมสร้างพลังชุมชนต้องอาศ้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

                         4.เป้าประสงค์  ต้องการให้ความรู้เหล่านี้ทำให้ชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

คุณเห็นว่าอย่างไร .......................