Contact

วิสัยทัศน์ KM สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ระดมความคิดในการจัดทำวิสัยทัศน์  KM  ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร 

  "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อชุมชน  ในการเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  สู่การบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน"

           เหตุผลที่เขียนวิสัยทัศน์ อย่างนี้

                         1.ความรู้ที่บุคลากรของหน่วยงานต้องมีนำไปใช้ในภารกิจเพื่อชุมชน

                         2.ความรู้ที่เจ้าหน้าที่มีต้องนำไปใช้ในการเสริมสร้างพลังชุมชน

                         3.วิธีการเสริมสร้างพลังชุมชนต้องอาศ้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

                         4.เป้าประสงค์  ต้องการให้ความรู้เหล่านี้ทำให้ชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

คุณเห็นว่าอย่างไร .......................

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 3329, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
Written At 

อยากให้ช่วยเล่ากระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ ซึ่งคล้ายกับบอกเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำเช่นทำวิสัยทัศน์ทำไม ขั้นตอนการทำเป็นอย่างไร มีใครเข้าร่วมบ้าง ถ้ามีรูปด้วยยิ่งดีครับ