หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการรุ่นที่ ๑ มหาจุฬาฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ธรรมหรรษา

ทำไม? จึงต้องจัดอบรมหลักสูตรนี้

          ในการจัดการประชุมและสัมมนาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติของมหาวิทยาลัยในหลายครั้งที่ผ่านมา เช่น การประชุมผู้นำชาวพุทธโลก การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) และการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไปรวมทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุม แต่ปรากฏว่ายังมีคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปนำเสนอบทความและได้รับการตี พิมพ์ไม่มากนัก ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจาก "นักวิชาการไทยหลายท่านขาดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ ให้ได้มาตรฐาน" และในขณะเดียวกัน เป็นที่ประจักษ์ว่า เราไม่ได้ไม่ได้เตรียมหลักสูตรเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้สนใจใฝ่รู้ ในประเด็นเหล่านี้อย่างเพียงพอ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงสมควรจัดให้มีกระบวนการในการพัฒนาคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย และบุคคลที่สนใจทั่วไปให้สามารถเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ และนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ นานาชาติ จึงสมควรให้มีการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมเทคนิค การเขียนบทความทางให้ได้ มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

     ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอะไร ใครเป็นวิทยากร

สัปดาห์ที่

หัวข้อบรรยาย

สาระสังเขป

วิทยากร

ปฐมนิเทศ

ชี้แจงแนวทางฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

กิจกรรมมิตรสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างบรรยายกาศกัลยาณมิตรในการเรียน

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ

 • ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเขียนบทความในแง่มุมต่างๆ เช่น ความหมาย คุณค่า ความสำคัญ เป้าหมาย เหตุผล แรงจูงใจ ประเภท องค์ประกอบ และลักษณะของบทความที่ดี

 • อภิปรายแลกเปลี่ยนเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

รศ. ดร.ชุติมา สัจจานนท์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความสำคัญของโยนิ-โสมนสิการในการเขียนบทความทางวิชาการ

แนวทางสร้างปัญญาและวิธีการใช้ปัญญาในการเขียนบทความทางวิชาการ

พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

นำบทความที่ดี ได้มาตรฐานมาเป็นตัวอย่างประกอบการจับประเด็น การวิจารณ์ในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้ภาษา การให้เหตุผล การอ้างหลักฐาน ครอบคลุมถึงสารัตถภาพ เอกภาพ สัมพันธภาพ และความคงเส้นคงวา และและประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หลักการใช้ภาษาในการเขียนบทความ (ภาษาพูด/ภาษาเขียน/ภาษาทางวิชาการ)

 

ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการเขียนบทความ การวรรคตอน ย่อหน้า การใช้คำเชื่อมประโยคต่างๆ

เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

การอ้าง และการใช้เหตุผลในการเขียนบทความ

 

ศึกษาแนวคิด และวิธีการในการอ้าง และการใช้เหตุผลในการอ่านและการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของข้ออ้าง

ศ.ดร.สมภาร พรมทา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเขียนบทความทางวิชาการ ๑ : โครงสร้าง เนื้อหา กระบวนการ และขั้นตอน

 • ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง และแนวทางการกำหนดหัวข้อ เกริ่นนำ เนื้อหาหลัก และบทสรุปเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการในเชิงทฤษฏี

 • ศึกษารูปแบบและแนวทางการอ้างอิงที่ได้มาตรฐาน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.

รศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเขียนบทความทางวิชาการ ๒ : เทคนิคและเครื่องมือในการเขียนบทความ

 • ศึกษาเทคนิคในการเลือกหัวข้อ การเขียนบทนำ การจัดดับความสำคัญของเนื้อหารอง และเนื้อหาหลัก เพื่อนำเนื้อหาไปสู่การแสวงหาแนวทางในการหาบทสรุปที่สอดคล้องและประสมกลมกลืน

พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,ดร.

รศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ความคิดสร้างสรรค์กับการเขียนบทความทางวิชาการ

 • การสร้างความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการเขียนบทความทางวิชาการ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

๑๐

การวิเคราะห์บทความทางวิชาการ

 • บทความทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

 • บทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์

 • บทความทางวิชาการด้านการศึกษา

พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.

รศ. ดร. สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

๑๑

การนำเสนองานของนักศึกษา

 • บทความของนักศึกษาที่มีผลงานได้รับยอมรับจากคณะกรรมการและให้นำเสนอต่อที่ประชุม

พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร.

ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๒

การนำเสนองานของนักศึกษา

 • บทความของนักศึกษาที่มีผลงานได้รับยอมรับจากคณะกรรมการและให้นำเสนอต่อที่ประชุม

พระสุธีธรรมานุวัตร

รศ. ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๓

เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

 • สรุปภาพรวมการของการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อให้แนวทางหลังจากจบหลักสูตร ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นนักเขียนที่ทรงคุณค่าในอนาคต

ภิญโญ ไตรสุริยะธรรมา

ดร.ปกป้อง จันวิทย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปัจฉิมนิเทศ

 • พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและปิดการอบรม

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

วัน เวลา และสถานที่เรียน


       รุ่นที่ ๑ จะเริ่มเปิดเรียนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๕  ชั้น ๒ มหามหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

  แหล่งรองรับบทความทางวิชาการ

       บทความของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมจะได้รับการปรับปรุง วิเคราะห์ และวิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุิฒิเพื่อเสนอเข้าตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในวันวิสาขบูชาโลกปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ประโยชน์ที่จะได้รับ

     ๑. สามารถเขียนบทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     ๒. ทุกบทความทีผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ในขณะเขียนจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น พุทธจักร บัณฑิตปริทรรศน์  และวารสารวิสาขบูชาโลกปี ๕๓
     ๓. ได้รับวุฒิบัตรจากการพัฒนาและฝึกอบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง D 400  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์๐๓๕-๒๓๘-๐๙๘-๙, ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๘๐๙๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน  ดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  http://www.li.mcu.ac.th

  ผู้ประสานงานโครงการ

      นายอุทัย  วุฒิศาสตริน  นิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและและฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ สถาัับันภาษา มจร  โทร.  ๐๘๑ ๔๘๐ ๓๓๗๔, [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันภาษามหาจุฬาฯ

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ#academic writing#มหาจุฬาฯ#limcu#mcu

หมายเลขบันทึก: 333964, เขียน: 05 Feb 2010 @ 00:48 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 
 • เป็นเรื่องบังเอิญมาก
 • เมื่อ รศ ดร วัชระ เป็นหลวงพี่ผมสมัยเป็นเด็กวัดที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
 • ตอนนั้นท่านไปเรียนที่อินเดีย ท่านเจ้าคุณไพบูลย์ท่านส่งไปเรียน
 • เอาบทวามที่เคยเขียนมาฝากครับ
 • ขอบคุณครับ เดินทางปลอดภัยครับ
เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

 • ประเด็นน่าสนใจมาก
 • จะรอติดตามอ่านเพื่อเรียนรู้บทความเหล่านั้นเจ้าคะ
 • ขอแนะนำโรงเรียน ICU บนดอยค่ะ
  http://gotoknow.org/blog/krukimgtk/333955
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ

 • ดีใจและปลื้มใจที่ได้เจอพระคุณเจ้า 
 • กราบขอบพระคุณสำหรับหนังสือธรรมะนะคะ
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้าธรรมหรรษา

ได้มีโอกาสนมัสการท่าน ที่ค่ายจิตอาสา

ในโอกาสต่อไปจะได้ทำงานร่วมกับพระคุณเจ้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ดร.ขจิต ครูคิม ครูมนัสนันท์ และครูหน้าตาดี

 • ธรรมะัจัดสรรให้พวกเราได้มีโอกาสไปพบกันเพื่อมอบของขวัญแก่เด็กๆ ในโรงเรียนของผอ.พรชัย
 • ดีใจที่ได้รู้จักพวกเรา ซึ่งแต่ละท่านล้วนเป็นนักจิตอาสาที่พยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมไทยที่เราอาศัยอยู่
 • อาตมาเื่ชื่อว่า มีพี่ๆ น้องๆ อีกหลายท่านกำลังทำงานเช่นที่พวกเราได้ทำ และมีอีกหลายกำลังตัดสินใจทำในสิ่งที่พวกเราทำ
 • สรุปคือ ทำสักนิด ดีกว่าคิดที่จะนำสักหน่อย
 • เจริญพร
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

มารับความรู้ค่ะ

จะติดตามเติมเต็มให้ตัวเอง

กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ครูต้อยติ่ง

 • แบ่งปันความรู้ระหว่างกันและกัน
 • รบกวนครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทความให้พวกเราอ่านบ้างน่ะ
 • เจริญพร
วีณานก
IP: xxx.157.56.35
เขียนเมื่อ 

เป็นหลักสูตรที่ดีค่ะ ช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียน มีแหล่งให้เผยแพร่ด้วย จัดอีกนะคะ

นัด วัฒนา
IP: xxx.49.193.244
เขียนเมื่อ 

เสียดายมากสมัครแล้ว จ่ายตังค์แล้ว แต่เวลาเรียนช่วงเช้าวันเสาร์ ไม่สะดวกเพราะต้องทำงานประจำ หากเป็นภาคบ่ายและภาคค่ำจะเป้็นการดีไม่น้อย