ศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านย่อมตระหนักดีแล้วว่า การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ยากหนักหนา เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่ นักเรียนยังอ่านไม่ออก และเขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลย เรื่องศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนทุกท่านควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง

                           นักเรียนที่นั่งเรียนทุกห้องเรียน  หรือทุกชั้นมีคละกันไปในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนสติปัญญา  ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนรู้ตามสภาพของศักยภาพของนักเรียนทางสติปัญญา  กล่าวได้ว่า  นักเรียนทุกคนต่างมีศักยภาพในแต่ละคนที่แตกต่างกัน  ดังนั้นผลผลิตที่ได้นั้นจึงแตกต่างกันไปตามปัจจัยนำเข้า

                           ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านย่อมตระหนักดีแล้วว่า  การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ยากหนักหนา  เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่  นักเรียนยังอ่านไม่ออก  และเขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลย   เรื่องศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนทุกท่านควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง  หนทางการแก้ปัญหามีหลายทาง  และแต่ละทาง  ครูผู้สอนต้องเลือกใช้ให้ตรงกับบริบทของนักเรียน  รวมทั้งกำหนดการเรียนรู้ที่ตรงตามสภาพปัจจุบัน  ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับทุกเรื่องที่กล่าวมา

                           ศักยภาพ  ณ ที่นี้  หมายถึง  ความสามารถทางการเรียรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน

                           ศักยภาพของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  หมายถึง  ความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน

                          มีหนทางหนึ่งที่เป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการและการจัดการเรียนรู้  คือ  การทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน  โดยการจัดทำแบบทดสอบตามบทเรียนของนักเรียนที่เรียนมาแล้ว  แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ  3  กลุ่ม  ตามคะแนนที่ได้  ครูจะเห็นถึงการพัฒนาของนักเรียน  คะแนนที่นักเรียนสอบได้  ไม่ได้หมายความว่า  นักเรียนคนนั้นจะมีความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบตายตัว 

                          อย่างน้อยที่สุดการที่ทดสอบนักเรียนเกิดการกระตุ้นการพัฒนาของนักเรียนอย่างชัดเจน  นักเรียนรู้ขีดความสามารถของตนเอง  และมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง  เพื่อให้เข้ามาอยู่ในระดับความสามารถที่สูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (0)