มติโลกเพื่อยุติการส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก

มติโลกเพื่อยุติการส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก

ด้วยเหตุที่
กีฬามีบทบาทเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังให้ค่านิยมในแง่ของการแข่งขัน การมีน้ำใจนักกีฬา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเยาวชน หนุ่มสาวนับล้านคนทั่วโลกล้วนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

ด้วยเหตุที่ 
ประชากรโลกจำนวนหลายล้านคน รวมถึงเยาวชนหลายล้านคนได้ให้ความสนใจอย่างเข้มข้นกับการแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น ฟุตบอลโลก โอลิมปิก และการแข่งขันรายการสำคัญอื่นๆ ผู้คนเหล่านี้ล้วนเฝ้าติดตามเกมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ทั้งไปชมด้วยตัวเอง รับชมทางโทรทัศน์ หรือ วิทยุ และยังคอยเฝ้าชื่นชมจดจำนักกีฬาและทีมที่ตนเองชื่นชอบ รวมถึงยึดถือเอาฮีโร่ของเกมเป็นต้นแบบของตนเอง

ด้วยเหตุที่  แฟนกีฬาจำนวนมากมายไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่สนามแข่ง ในปี พ.ศ. 2545 (คศ. 2002) มีผู้รับชมการแข่งขันจำนวนสะสมรวมมากกว่า 2,800 ล้านคน ใน 213 ประเทศ รวมเวลาที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์กว่า 41,000 ชั่วโมง และมีผู้ชมมากกว่า 1 พันล้านคนรับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

ด้วยเหตุที่  นักการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช้การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเป็นเครื่องมือในการชักจูงเยาวชนให้ดื่มเบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุนอุปถัมภ์และการโฆษณาทางโทรทัศน์จากธุรกิจแอลกอฮอล์ได้บิดเบือนคุณค่าอันดีงามของการพัฒนาเยาวชนจากการแข่งขันกีฬา

ด้วยเหตุที่ มีหลักฐานจำนวนมากมายทั่วโลกที่แสดงว่าการได้รับชมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่เด็กจะดื่มสุราและจะดื่มอย่างหนักขึ้น

ด้วยเหตุที่  รายงานสุขภาพโลก ปี พ.ศ. 2545 (World health report 2002) ระบุว่าร้อยละ 4 จากภาระโรค และร้อยละ 3.2 จากอัตราการตายทั่วโลกมีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงนำในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการตายต่ำ  และเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสามในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยเหตุที่ 
การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 58 (58th World Health Assembly) ได้มีมติว่า การดื่มในระดับอันตรายเป็นปัจจัยเสี่ยงนำที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ การได้รับการบาดเจ็บ ความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีและเด็ก ความพิการ ปัญหาทางสังคม และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับความผิดปกติทางจิต และทำให้เกิดผลกระทบอันร้ายแรงต่อสวัสดิภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนเกี่ยวเนื่องไปถึง ความไม่เท่าเทียมกันในด้านสุขภาพ

ด้วยเหตุที่  สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า (FIFA) ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก รับทราบดีถึงบทบาทอันโดดเด่นของกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลซึ่งเป็นเสมือนสื่อกลางในการส่งสารที่ชัดเจนและหนักแน่น ที่จะช่วยกำจัดความความเสื่อมโทรมของสังคมทั่วโลก

ด้วยเหตุที่ 
ฟีฟ่ามีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับองค์กรนานาชาติหลายองค์กร เช่น องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยฯ  SOS Children’s Villages และอื่นๆ ซึ่งได้นำเอาพลังของฟุตบอลเชื่อมเข้ากับประสบการณ์และความสามารถของเหล่าผู้คนที่พยายามทำให้โลกของเราดีขึ้น โดยได้แสดงเจตจำนงว่า สุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กๆเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆขององค์กรเหล่านี้

ด้วยเหตุที่ 
ฟีฟ่าตระหนักดีว่าการสร้างเสริมสุขภาพนั้นจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางก็ต่อเมื่อได้มีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ซึ่งได้นำไปสู่การที่ฟีฟ่ายกเลิกการโฆษณาบุหรี่ในการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
 
ดังนั้น องค์กรที่ได้ลงนามตามรายชื่อข้างท้ายนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศจำนวน……….ประเทศ ขอเรียกร้อง ฟีฟ่าและประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในอนาคต ให้ตรวจสอบบทบาทของทุนอุปถัมภ์ ป้ายที่ติดในสถานแข่งขัน และโฆษณาทางโทรทัศน์จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก ให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคุณค่าอันแท้จริงของกีฬา สุขภาพ และการมีน้ำใจนักกีฬากำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับการสนับสนุน และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งควรกำหนดให้มีน้อยที่สุด และจนกระทั่งให้ยุติการโฆษณาดังกล่าวจากเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกไปในที่สุด

หมายเหตุ 
องค์กรผู้สนใจร่วมลงนาม โปรดส่งคำตอบรับและข้อมูลของท่านตามที่ระบุข้างล่าง (เป็นภาษาอังกฤษ) มาที่  [email protected]  ภายในวันที่ 6 มิถุนายน  เพื่อจะได้รวบรวมเสนอต่อฟีฟ่า ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้

ข้อมูลที่ส่ง: Organization (ชื่อองค์กร) :
Authorized Signer:(ผู้มีอำนาจลงนาม):
Address (ที่อยู่):
Email (อีเมล์):
Phone (โทรศัพท์) :
Fax (โทรสาร) :
Website (เว็บไซต์):
<hr width="100%" size="2" />รายชื่อองค์กรที่ร่วมลงนาม ยุติการส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก
(69 องค์กร ในประเทศไทย)

กลุ่ม CID
กลุ่ม Don't Drink Drama
กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาปราจีนบุรี
กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ
กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาสุรินทร์
กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาอุบลราชธานี
กลุ่มละครกิ่งก้านใบ
กลุ่มละครถักทอฝัน
กลุ่มละครไม้ขีดไฟ
กลุ่มละครหุ่นสายเสมา
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านเนินทราย
เครือข่าย NoNA Club
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 
เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม 
เครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ 
เครือข่ายวัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  คณะวิทยาศาสตร์      และเทคโนโลยี สาขา แพทย์แผนไทยประยุกต์
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิวิถีสุข
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย
มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
ศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชน
ศูนย์ประสานงานเยาวชนอาสา BBL จ.เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตราด
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาสื่อสีขาว                          สมาคมสยามนวัตกรร
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (Local Development Institute)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย (มีสมาชิกกว่า 100 องค์กร)
สมาพันธ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
14-Central Youth Network
Amnatcharoen School http://www.anc.ac.th 
Bangkapisukumnawapan Aubpratham school
Green World Foundation www.greenworld.or.th
Horwang school
In Pang Network
Khuankalongwittayakom nikomwattana school
KPT CORPORATION (THAILAND) http://www.kptcorpt.com
Lanna Bird Club www.lannabird.com
Love Yang Nework
Master Plan Community Network (Srisaket)
Match Motion Group
Mattayomwatbencaiamabopit  school
Monta Performing Artshttp://www.montaart.com
Namjang River Network  (Lumpang)
Organic Agriculture Network (Meuang Prasat)
Pua School
Samakkhiwithayakhom school http://www.samakkhi.ac.th 
SanPraya Institute  (Lumpang)
Sisaketwittayalai School
Spiritual Entertianment Co.,Ltd
Suananan School
Thai Aerobics Federation Network
The Prince Royal's College school
Thepsirin nontaburi school
Triamudomsuksapatanakran School
Yannawedwitayakom school
<hr width="100%" size="2" />

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
69 องค์กรที่ร่วมลงนามไปแล้วนั้น เสียดายที่ข่าวสารชิ้นนี้ ได้ถูกเผยแพร่ไม่ทั่วถึง เ้พราะมีประเด็นข่าวอื่นๆมากลบ ทำให้ข่าวสารชิ้นนี้ ถูกลดความสำคัญลง แต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคนนะครับ
นายบอน!
   ขอขอบคุณมากๆ ครับสำหรับกำลังใจ.. ท่านใดเห็นว่าขอมูลนี้มีประโยชน์ก็ช่วยๆ กันเผยแพร่ต่อๆ กันไปด้วยนะครับ..