รายงานสด อธิการบดี หมดวาระ

 วาระที่สำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕ ที่วิทยาเขตหนองคาย น่าะเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้อง "จารึก" คือ วาระ ร่างข้อบังคับ สรรหาท่านอธิการบดี

 ยังครับท่าน ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ยังไม่หมดวาระวันนึ้ครับ ท่านจะครบการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากประสบการณ์ในการสรรหาครั้งที่ผ่านมาใช้เวลาถึง ๙ เดือน ดังนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ จึงเป็นการปรึกษาหารือให้รอบคอบเพื่อกำหนดแนวทางต่อไป โดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นำโดย ท่านผาณิต ศ.ดร.จีระ ท่านสมพร ท่านอภิสิทธิ์ เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการตั้งกรรมการเพื่อสรรหาท่านคณบดีอีกสามท่าน คือ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

JJ