ความเห็น 38126

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 
 Recliner เรียนท่านอาจารย์ขจิต ขอบพระคุณครับ "คนแก่" ดำเนินการเชื่องช้าครับ ผู้บริหารระดับสูงที่หมดวาระอีกท่าน แต่สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ให้สรรหา เนื่องจากวาระเหลือเพียงสี่เดือน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์