สรุปบทเรียนการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ สิชล

Camping
สรุปผลการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 16 ธันวาคม 2552

เรื่องที่  1  เกี่ยวกับ  การทำ  (  R2R  )  Routine  to  Research  การพัฒนางานที่ทำเป็นงานประจำสู่ผลงานการวิจัย

ประเด็นการทำ  R2R  ในแต่ละสถานีอนามัย

 • ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการนำระบบฐานข้อมูล  JHCIS  มาใช้ในสถานีอนามัย  ( สอ.  บ้านนาแล  ร่วมกับ  สอ.  บ้านเทพราช  )
 • พฤติกรรมการควบคุมโรค  ชิคุนกุนยา  ของ  อสม.  (  สอ.  บ้านต้นเหรียง  ร่วมกับ  สอ.  บ้านน้ำฉา  )
 • โรคอ้วนในชุมชนหมู่ที่  5  ตำบลฉลอง  ( สอ.  บ้านในดอน  )
 • พฤติกรรมผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูก  สอ. บ้านเปลี่ยน
 • การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช  สอ. บ้านเกร็ดแรด

 เรื่องที่  2  ทบทวนความรู้เรื่อง  R2R   (R2R  Rootine  to  Research )

                ความหมาย  

                                การสร้างความรู้จากงานประจำให้เป็นงานวิจัย  เป็นการประสานงานเรื่อง

 • ทีมการดูแลผู้ป่วย  (  Care  Team  )
 • การจัดการความรู้  (  Knowledge  Management  )
 • การวิจัย  (  Research  )

R2R  หวังผลอะไร

-          พัฒนางานประจำ

-          พัฒนาคนระดับปฏิบัติการ

-          พัฒนาองค์ความรู้  วัฒนธรรมองค์กร  สู่องค์กรการเรียนรู้

-          องค์กรความรู้ขององค์กร  ยกระดับขึ้น

เป้าหมาย  R2R 

v   พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

v   พัฒนาทีมและองค์ความรู้  เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

v   พัฒนาเครือข่ายในการถ่ายโอนความรู้และนวตกรรมในการดูแลผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติ

 • รวมตัวกัน  คิดหาทางปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
 • อ่านวารสารวิชาการ  เพิ่มความคิดเชิงทฤษฎี
 • ฝึกตั้งโจทย์การวิจัย
 • เรียนรู้  R  Methodology , Data  Management , วิธีทำโปสเตอร์เสนอผลงาน
 • จัดทีมวิจัย  แบ่งโจทย์  แบ่งหน้าที่กัน
 • โจทย์วิจัย  Routine  Data  Managemeat 

เรื่องที่  3 แนวการเขียนโครงร่างงานวิจัย จากงานประจำ

1.  ชื่อเรื่อง

2.  ความเป็นมา / ที่มาของการศึกษา

3.  วัตถุประสงค์

4.  กรอบแนวคิด

5.  ขอบเขตการวิจัย

6.  นิยามศัพท์

7.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8.  วิธีดำเนินการวิจัย , เครื่องมือ , สถิติ

9.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

10.  ระยะเวลาทำวิจัย

                ประชุมครั้งต่อไป

                1.  นำเสนอ  Case  เยี่ยมบ้าน  สอ. เขาใหญ่  ,  สอ.เขาฝ้าย

                2.  งานวิจัย  2   เรื่อง  สอ. ท่าหิน  สอ.ในดอน

                3.  วิชาการ  ไขมันในเลือดสูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCA เครือข่ายอำเภอสิชล

คำสำคัญ (Tags)#cup#pmqa#สิชล#pca

หมายเลขบันทึก: 331909, เขียน: 28 Jan 2010 @ 22:50 (), แก้ไข: 28 Mar 2012 @ 12:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)