สพท.นม.1 ร่วมกับ สพท.นม.2-7 จัดการอบรมตามหลักสูตรผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมดิแอร์พอร์ท  ถนนเดชอุดม  อ.เมืองนครราชสีมา  ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ติดต่อกับกลุ่มบริหารงานบุคคลใน สพท.นม.ต่าง ๆ ที่เป็นต้นสังกัดของท่าน