การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย เน้นการอบรมเลี้ยงดูให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนปนเล่นทางประสาทสัมผัสทั้งห้า