รับสมัครกลุ่มสนใจเข้าสู่ชุมชนคนคณิตพิชิตคณิตศาสตร์