ไกรลาศสำเริง

ท่อน 1

----      ---         ----           ---ร          ---ม         ---ร          -ด-ร         ดล-ด

---         -ดดด        -ช-ล         -ด-ร         --มช        -ม-ช        -ม-ร         -ด-ล

----           ---ล          ----           ดลชม      -ม-ม        รดรม       -ช-ล         ---ด

---ด          -ดดด        รมชล       ชมชม      -ชดร        ดล--         ชม-ช       -ล-ด

ท่อน2

----           ชลดร       -----         ชม-ร        --ดล         -ด-ร         มรดร       -ม-ช

----           -ม-ช-       ----           -ล-ช         --มร         -ม-ช        -ด-ร         ดล-ด

---ด          -ดดด        -ล-ช         -ล-ด         ลรดล       -ด--          -ด-ร         มรชม

---ช          ----           -ล-ช         -ม-ร         --มร         ดล--         มรชม      -ร-ด

----           ---ล          ----           ดลชม      -----         รดรม       -ช-ล         ----ด

----ด        -ดดด        รมชล       ชมชม      -ชดร        ดล--         ชม-ช       -ล-ด

ชั้นเดียว

-ดดด        -ล-ช         มชลด      -รลด        -ดรม        -ล-ด         ลดรม       -ช-ล

-ดดด        รดลช       มชลด      ลรลด       -ดรม        ชล-ด        -ดรม        -ช-ล

-----         -ด-ล         -ด-ล         -ด-ล         ---ม         --ชล         --ดล         ชม

-ด-ร         -ม-ร         ดล-ด        -มชล       ----           -ด-ล         -ด-ล         -ด-ล

----ม        --ชล         --ดล         ชม--        -ด-ร         -ม-ร         ดล-ด        -มชล

-----         -ด-ล         -ด-ล         -ด-ล         -ร-ม         -ช-ล         -ด-ล         -ด-ล

-ม-ร         -ด-ล         -ด-ล         -ด-ล         ---ม         --ชล         --ดล         ชม

-ล-ช         -ม-ร         ดล-ด        -มรด        -----         -ร-ด         -ร-ด         -ร-ด

ลงจบ

----ด        -ร-ด         ---ด          -ร-ด         ---ด          -ร-ด         -ร-ด         -ล-ช

-ด-ช         -ล-ด         -ร-ด         -ล-ช         ---ด          -ร-ด         -ร-ด         -ล-ช

-ด-ช         -ล-ด         -ร-ด         -ล-ช         -มรด        -ล-ด         -มรด        -ล-ช

-มรด        -ล-ด         -มรด        -ล-ช        - ด-ช        -ล-ด         -ร-ด         -ล-ช

-มรด        -ล-ด         -มรด        -ล-ช