10.-12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3-5 ระดับ (แต่ละไฟล์มีความจุค่อนข้างมากประมาณ 3-6 MB จึงควรดาวน์โหลดลงเครื่องก่อน แล้วค่อยเปิดใช้)

เป็นไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007  ที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์เครื่องมือแบบสอบถามในลักษณะการประมาณค่า 3 - 5 ระดับ รวมทั้งใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญได้ด้วย

ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกใช้ทฤษฎีการแปลผลได้จากการกำหนดเกณฑ์และการแปลผลได้เองในแผ่นงานเกณฑ์ที่ใช้

จากนั้นผู้ใช้เพียงแต่กรอกข้อมูลค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทุกคนทุกข้อ (แผ่นงานกรอกข้อมูล) โดยผู้เขียนได้ป้องกันการกรอกค่าคะแนนที่มากกว่าระดับคะแนนในไฟล์นั้นไว้แล้ว เช่น ในไฟล์แบบสอบถาม 3 ระดับ จะไม่สามารถกรอกเลข 4 หรือ 33 (คีย์เบิ้ล) ซึ่งมากกว่า 3 ได้เลย เป็นต้น

หลังการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว สามารถดูผลการวิเคราะห์รายข้อ, รายคน และสรุปรวม จากแผ่นงานต่อ ๆ ไปได้เลย แล้วจึงนำผลไปใช้ในงานวิจัยต่อไป

ดูตัวอย่างไฟล์วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ ได้ดังรูปข้างล่างนี้