"เทคโนโลยีสารสนเทศกันแนวโน้มของโลกในอนาคต"

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและประโยชน์มากมาย และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบ

     "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ในปัจจุบันเป็นคำที่ได้ยินอยู่ทั่วไปและเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมากมาย   และหากจะกล่าวถึงหนึ่งในความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ   นั้นก็คือการนำเทคโนโลยีมาจัดการกับข้อมูลที่ต้องการให้เหมาะสมกับการนำมาใช้  ซึ่งรวมถึงกระบวนการต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นสารสนเทศ

       เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็วและทุกทิศทุกทาง  และมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  ทั้งการเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ  ทำให้เกิดการทำงานทุกเวลาทุกสถานที่  โดยจะติดต่อผ่านเครือข่ายเพื่อผสานงานต่างๆ ซึ่งไม่มีการจำกัดเวลาและสถานที่  และมีการขยายตัวของระบบต่างๆไปสู่ระดับโลกจากระดับชาติ  ทำให้เกิดความเกี่ยวโยงกันเป็นเครื่อข่ายสารสนเทศจนทำให้เกิดเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์  หน่วยงานและองค์กรต่างๆมีความผูกพันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกลายเป็นกล่มงานทำให้การแลกเปลี่ยนต่างๆอย่างรวดเร็ว  เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร้วก็จะเกิดการวางแผนล่วงหน้าจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยในการสนับสนุนในการตัดสินใจ  ทำให้เกิดความคิดในการตแก้ปัญหาได้มากขึ้น

       เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในทุกด้านทุกวงการจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ  เกิดหน่วยงานทางสังคมที่เป็นกล่มใหญ่ขึ้น  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  คือเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดขึ้นซึ่งส่งทั้งผลดีและผลเสียซึ่งขึ้นอยุ่กับตัวผู้ได้รับวัฒนธรรมและใช้วัฒนธรรมนั้นๆ  และการแลกเปลี่ยนทางเศรฐกิจคือ  เมื่อเมีการติดต่อที่แพร่หลายมีการแลกเปลี่ยนข้อมุลต่ารงๆกันเป็นบริเวรกว้าง  ทำให้สามารถสร้างเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ได้และเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองคือ  เมื่อผู้นำมีการติดต่อสื่อสารกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปรึกษาเพื่อประโยชนืร่วนกัน

       เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของดลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตมากมายซึ่งเกิดจากการที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆและติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมากจึงเกิดทั้งความสะดวกในการทำงาน    การเปลี่ยนแปลงของดลกในอนาคตจึงยังคงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นภสร ฝาหละเหย็บความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นึกว่าเสร็จแล้วก็เลยเข้่ามาดู