เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อนกมากกว่ารังจะมีนกมากกว่ารังละ  1 ตัว

หลักการรังนกพิราบ

" ถ้ามีของอยู่จำนวน k+1 ชิ้นหรือมากกว่าใส่ลงในกล่องแล้วจะต้องมีกล่องอย่างน้อย  1 กล่องที่บรรจุของมากกว่า 1 ชิ้น "

พิสูจน์

พิสูจน์โดยใช้ข้อขัดแย้งสมมติว่าข้อความนี้ไม่จริง นั่นคือทุกกล่องมีของไม่เกิน 1 ชิ้นจึงได้ว่ามีของได้อย่างมาก k ชิ้น