คำกล่าวรายงาน “Assessor Training”

ความคาดหวังที่สำคัญของการประชุมคือ

         คำกล่าวนี้ผมได้กล่าวรายงานต่อท่านอธิการบดี มน. (รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี) ใน “โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ (Assessor Training)” ประจำปี 2549 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2549 ที่ห้องประชุม Main Conference ซึ่งท่านอธิการบดีได้มาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว คำกล่าวรายงานเป็นดังนี้ครับ

         กราบเรียนท่านอธิการบดี

         กระผมในนามของผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในเช้าวันนี้

         ก่อนอื่นผมใคร่ขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง 3 ท่าน คือ

         1. รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

         2. รศ.มาลินี  ธนารุณ

         3. รศ.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย

         ทั้ง 3 ท่านจะช่วยทำหน้าที่จุดประเด็นและถ่ายทอดประสบการณ์ “การเป็น” ผู้ประเมินที่ดี ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม

         ผู้เข้าร่วมประชุมในเช้าวันนี้เป็นผู้แทนจาก Teaching Unit ทั้งหมดของ มน. จำนวน 20 หน่วยงาน รวมทั้งหมดประมาณ 100 คน ประกอบด้วย

         1. รองคณบดีที่รับผิดชอบด้าน QA จากทุกคณะ จำนวน 20 คน

         2. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนด้าน QA จากทุกคณะ จำนวน 20 คน

         3. ผู้ประเมินซึ่งเสนอชื่อจากทุกคณะ คณะละ 2 คน รวมประมาณ 40 คน

         4. คณาจารย์จากวิทยาเขตสารสนเทศพระเยา จำนวน 20 คน

         ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 100 คน เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ IQA รอบ6 และ EQA รอบ 2 ดำเนินไปด้วยดี

         ความคาดหวังที่สำคัญของการประชุมคือ

         1. วิทยากรได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินที่ดีกับผู้เข้าร่วมการประชุม

         2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาส ลปรร. กับวิทยากรและ ลปรร. กันเอง ในการเตรียมการเป็นผู้ประเมินที่ดี

         3. วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสทำความเข้าใจระบบ EQA รอบ 2 และ NUQA ที่ปรับใหม่ และ KPI ต่าง ๆ ร่วมกัน

         4. IQA รอบ 6 ดำเนินไปด้วยดี

         5. EQA รอบ 2 มีความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.

         กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลา 1 วันเต็ม แบ่งเป็น

         ในช่วงแรก ตัวผมเองจะเป็นผู้แนะนำเอกสารต่าง ๆ และชี้แจงระบบ EQA รอบ 2 แบบใหม่ รวมทั้งการปรับตัวของ NUQA เพื่อให้สอดคล้อง

         ในช่วงที่ 2 จุดประเด็น “การเป็นผู้ประเมินที่ดี” โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน

         ในช่วงที่ 3 แบ่งกลุ่ม แบ่งงาน เพื่อทำความเข้าใจ KPI ต่าง ๆ ร่วมกัน

         ในช่วงที่ 4 ลปรร. ประสบการณ์กันระหว่างกลุ่มทุกกลุ่ม

         ในช่วงที่ 5 (สุดท้าย) ร่วมกันสรุป

         บัดนี้ ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว กระผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมในเช้าวันนี้ด้วยครับ

         ขอกราบเรียนเชิญครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)